Έκδοση φορολογικού στοιχείου στις υποθέσεις νομικής βοήθειας

Ενόψει του ζητήματος που ανέκυψε, με την έκδοση του ΦΕΚ Τεύχος B 4750/23.12.2019, με το οποίο τροποποιήθηκε η 98535/18-12-2014 (Β ́ 3578) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, για τον καθορισμό της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας, κατόπιν επικοινωνίας του Ζώη Σταυρόπουλου, μέλους του ΔΣ και της επιτροπής Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εκπρόσωπο του ΤΑΧΔΙΚ, επισημάνθηκε πως η έκδοση του ΦΕΚ, δεν επιφέρει κάποια αλλαγή ως προς το χρόνο έκδοσης του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου, και αυτό διότι από τις διατάξεις του ν.4596/2019, για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, καθώς αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.3226/2004, το φορολογικό παραστατικό εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που ρυθμίζουν τον χρόνο έκδοσής του.

Print Friendly, PDF & Email