ΛΕΑΔΡ Παροχές – Αιτήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΕΑΔΡ

Α. Χορήγηση εφ΄απαξ βοηθήματος στους αποχωρήσαντες από την ενεργό δικηγορία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ γ του καταστατικού του Σωματείου.

Β. Η χρηματική ενίσχυση από το ΛΕΑΔ Ρόδου  στα μέλη του, που ξεκίνησε με την από 12/10/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από 1 Νοεμβρίου 2012  παρατείνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Για νοσοκομειακές δαπάνες απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης είναι η προηγούμενη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας διαδικασίας του κρατικού φορέα ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Το ποσοστό του χορηγούμενου βοηθήματος – ενίσχυσης ορίζεται στο 35% για τους ασφαλισμένους την ομαδική ασφάλιση GENERALE HELLAS, εξαιρουμένου του ποσού απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρίας (600€) και στο 15% για τους μη συμβεβλημένους στην ομαδική ασφάλιση.
  2. Για τις λοιπές ιατροφαρμακευτικές δαπάνες απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης είναι η προηγούμενη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας διαδικασίας του κρατικού φορέα ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το ποσοστό του χορηγούμενου βοηθήματος – ενίσχυσης ορίζεται στο 35%. της δαπάνης.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που υποβάλλουν σχετική αίτηση να προσκομίζουν τις πρωτότυπες ιατρικές αποδείξεις και μία σειρά από φωτοτυπίες, (ειδικότερα για αποδείξεις φαρμάκων KAI φυσικοθεραπειών απαιτείται αντίγραφο της ηλεκτρονικής εντολής του ιατρού και για μικροβιολογικές εξετάσεις απόδειξη της συμμετοχής) καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν θα αναζητηθεί ξανά από το ΛΕΑΔΡ χρηματική ενίσχυση για την ίδια δαπάνη και ότι έγινε χρήση του ασφαλιστικού φορέα.

Μετά την έγκριση του ποσού που θα καταβληθεί, τα πρωτότυπα παραστατικά θα επιστρέφονται στον δικαιούχο, ο οποίος μπορεί πλέον να τα χρησιμοποιήσει όπου και όπως νομίζει (ΔΟΥ κτλ), χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση από τον ΛΕΑΔΡ, του οποίου η αρμοδιότητα και η βοήθεια έχει εξαντληθεί. Το εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στο δικαιούχο με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ συμψηφίζονται.

Το ΛΕΑΔ Ρόδου αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του την 1/11/2018 την κάλυψη του 75% της δαπάνης του εμβολίου της μηνιγγίτιδας, το οποίο δεν καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα. Η απόφαση καταλαμβάνει αναδρομικά και όσους έχουν ήδη κάνει τη δαπάνη. Οι συνάδελφοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση θα πρέπει προσκομίζουν την πρωτότυπη απόδειξη του φαρμακείου για την αγορά του εμβολίου.

Το Λ.Ε.Α.Δ. Ρόδου αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του στις 7/12/2023 νέα παροχή προς τα μέλη του (ατομική παροχή μόνο για τα μέλη) αρχόμενης από 1/1/2024 και ειδικότερα την καταβολή ποσού 150€ σε άνδρες μέλη σε αποδείξεις κολονοσκόπησης και psa και την καταβολή ποσού 200€ σε γυναίκες μέλη σε αποδείξεις κολονοσκόπησης και μαστογραφίας. Οι συνάδελφοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση θα πρέπει προσκομίζουν την πρωτότυπη απόδειξη των ιατρών.

ΑΙΤΗΣΗ ΛΕΑΔΡ για ιατρικές δαπάνες

Γ. Στα πλαίσια της μακροχρόνιας πρακτικής από το ΛΕΑΔΡ παροχής επιχορήγησης στα μέλη του για την παρακολούθηση νομικών συνεδρίων – ημερίδων, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωσή τους και μάλιστα σε τομείς – θεματολογίες που ενδιαφέρουν τον καθένα από εμάς :

– Επιτρέπεται στο μέλος να παρακολουθήσει όσα συνέδρια και ημερίδες επιθυμεί, εντός του έτους μέχρι το ποσό των 600 €, ανεξαρτήτου εξαμήνου. Ειδικότερα μπορεί να αιτηθεί το  ποσό των 250 ευρώ για συνέδριο εντός Αθήνας, 150 ευρώ για ημερίδα εντός Αθήνας,  300 ευρώ για συνέδριο στην λοιπή Ελλάδα και 250 ευρώ για ημερίδα στην λοιπή Ελλάδα, και μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 600 € ετησίως .

– Το μέλος που παρευρέθηκε σε συνέδριο ή ημερίδα, για να λάβει την αναλογούσα επιχορήγηση, οφείλει να προσκομίσει μαζί με την αίτησή του τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: Πρωτίστως ΒΕΒΑΙΩΣΗ παρακολούθησης του συνεδρίου ή της ημερίδας στο οποίο παρευρέθηκε, καθώς και τα αποδεικτικά πληρωμής για την μετάβαση και διαμονή στον τόπο του συνεδρίου ή της ημερίδας.

Το ΛΕΑΔ Ρόδου αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του την 27/11/2019 ότι δεν επιχορηγεί συνέδρια για τα οποία δεν εκδίδονται βεβαιώσεις συμμετοχής από τους οικείους φορείς που τα διοργανώνουν. 

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ συμψηφίζονται.

ΑΙΤΗΣΗ επιχορήγησης συνεδρίου

Δ. Χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης (βοηθήματος) σε περίπτωση αποδεδειγμένης προσωρινής ανικανότητας του δικηγόρου – μέλους προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία, ατύχημα ή ασθένεια.

Ε. Χορήγηση βοηθήματος  στις δικηγόρους – μέλη μετά τον τοκετό .

ΑΙΤΗΣΗ για βοήθημα λόγω τοκετού

 

ΣΤ. Δυνατότητα ασφάλισης στην ασφαλιστική εταιρία GENERALE HELLAS AE.

http://gl-lead.generali.gr/

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ GENERALE 

GENERALE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

ΛΕΑΔ Συμβόλαιο GENERALI

Δελτίο Υποβολής Δικαιολογητικών

ΛΕΑΔ Βασικός Οδηγός Ασφάλισης – Μέλη

ΛΕΑΔ Βασικός Οδηγός Ασφάλισης – Παιδιά 26 έως 30 ετών

ΛΕΑΔ Βασικός Οδηγός Ασφάλισης – Συνταξιούχοι 70 έως 79 ετών

ΛΕΑΔ Έντυπο Βασικών Οδηγιών Ενεργοποίησης Νοσηλείας

Aποστολή δικαιολογητικών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

Generali Hellas

Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40

11745 Αθήνα

ΤΗΛ 2108096100

 

Ζ. Χορήγηση άτοκου δανείου μέχρι 1.500 € για κάλυψη έκτακτης προσωπικής ανάγκης αποδοτέο σε 15 μηνιαίες δόσεις των 100€ .

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΑΔΡ

Print Friendly, PDF & Email