ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου».

 

 

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Μέλη σωματείου)

 

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου» και διακριτικό τίτλο “ΕΑΝΔιΡ” με έδρα τη Ρόδο.

 

Άρθρο  2:  ΣΚΟΠΟΣ

Η προώθηση και προβολή κάθε ζητήματος που ενδιαφέρει τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους.

Ειδικότερα:
α) Η προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.
β) Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.
γ) Η προαγωγή της νομικής επιστήμης και η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών της, με την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων και λοιπών εκδηλώσεων.
δ) Η επικοινωνία και συνεργασία της ένωσης με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
ε) Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ένωσης και η ανάπτυξη και σύσφιξη φιλικών δεσμών και προϋποθέσεων συνεργασίας με συναδέλφους και σπουδαστές της Νομικής Επιστήμης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
στ) Η προάσπιση των συνταγματικών, κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών των πολιτών και η αντίθεση σε κάθε αυθαιρεσία οποιουδήποτε φορέα σε βάρος της.

 

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

H Ένωση επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της με τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου. Ως τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται:

–       τακτική και συνεχής επικοινωνία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, τα όργανα και τις επιτροπές του καθώς και με τους υπόλοιπους φορείς και αρχές στο χώρο της Δικαιοσύνης και της Διοίκησης.

–       προβολή των επιδιώξεων με διεκδίκηση των αιτημάτων και προστασία των δικαιωμάτων των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων με κάθε νόμιμο μέσο.

–       διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

–       συγκρότηση ομάδων εργασίας και μελέτης.

–       προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας με παρόμοιους φορείς και οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

–       ανάπτυξη κοινής δράσης και συνεργασίας με κοινωνικούς, πολιτικούς/διοικητικούς και πολιτιστικούς φορείς.

–  Σύσταση επιτροπών για διευκόλυνση ανάδειξης και επίλυσης συγκεκριμένων ζητημάτων.

 

Άρθρο 4: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ / ΠΑΥΣΗ

1) Μέλος της Ένωσης δύναται να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων Ρόδου ή στο Μητρώο Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) ετών δικηγορίας από το τέλος του έτους που απέκτησαν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον αποδέχεται τους σκοπούς της Ένωσης.

2) Η εγγραφή στην ένωση γίνεται με απλή αίτηση, καταβάλλοντας σαν εισφορά το ποσό που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι Ρόδου εγγράφονται στην Ένωση με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το καταστατικό της Ένωσης και ότι δεν έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη δικηγορίας. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον κρίνει ότι ο αιτών δεν επιθυμεί να συντελέσει στην πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης. Οι ασκούμενοι δικηγόροι Ρόδου εγγράφονται στην Ένωση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τα όργανα της Ένωσης. Ασκούμενος δικηγόρος που είχε εγγραφεί μέλος και απέκτησε την δικηγορική ιδιότητα στην συνέχεια, παραμένει μέλος χωρίς νέα αίτησή του.
3) Η ιδιότητα του μέλους παύει: α) με έγγραφη δήλωσή του μέλους κοινοποιούμενη στο ΔΣ, β) αυτοδικαίως με την συμπλήρωση του χρονικού ορίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης όσα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι  τη λήξη της θητείας τους, έχοντας εκπληρώσει προηγουμένως όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.

 

Άρθρο 5: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Όταν κάποιο μέλος της Ένωσης παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς αυτό ή με τη συμπεριφορά του προκαλεί δυσφήμηση της Ένωσης ή όταν ενεργεί ατομικά και αυτοβούλως για ίδιον συμφέρον διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της απόφασης διαγραφής δύναται να ασκηθεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Η προσφυγή κατατίθεται με απόδειξη στο Γραμματέα του Συλλόγου εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής.

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης διαγραφής μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση επί της προσφυγής.

 

Άρθρο 6: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι υποχρεωμένο να εκκαθαρίζει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και πριν από την διενέργεια αρχαιρεσιών τον κατάλογο των μελών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 7: ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

1) Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2)Τα μέλη μετέχουν στις εκδηλώσεις της Ένωσης, καταβάλλουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

3) Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται.
4)Τα μέλη δικαιούνται: α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις καθώς και στις ψηφοφορίες για λήψη αποφάσεων, να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε θέμα και να ενημερώνονται επί των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. β) Να εκλεγούν και να εκλέγονται, εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει.

5) Τα μέλη υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν την ετήσια εισφορά τους εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέλους, εάν τούτο μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει καταβάλλει την ετήσια εισφορά του έτους του οποίου συγκαλείται αυτή. β) Να συμμορφώνονται προς τους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις αρχαιρεσίες.

                                                          

                                                     ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

 

Άρθρο 8: ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης είναι το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες ή τακτικές εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, οι επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, οι δωρεές και έσοδα από εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, που περιέρχονται στο ταμείο της Ένωσης, και κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις.

 

Άρθρο 9: ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

Με απόφασή της η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης κάθε έτους αποφασίζει το ύψος των εισφορών των μελών. Το ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 15 ευρώ ετησίως.

 

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

 

 

΄Αρθρο 10: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της ένωσης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση και β) To Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Eξελεγκτική επιτροπή.

΄Αρθρο 11: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός από αυτά που έχουν ρητά ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλο όργανο. Η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση απολογισμού, β) απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, γ) εκλογή ΔΣ, δ) τροποποίηση του Καταστατικού, ε) διάλυση της Ένωσης.

2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα κάθε Ιανουάριο και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ ή το ζητήσει το 1/10 των μελών με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την προκηρύσσει 5 ημέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της με έγγραφη πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καθώς επίσης η μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση σε άλλη ορισμένη ημερομηνία, εντός 10 ημερών από την πρώτη. Η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του δικαστικού μεγάρου Ρόδου.

4) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται σ’ αυτή το 2/5 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται εντός 10 ημερών νέα Γενική Συνέλευση. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως και γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

 

Άρθρο 12: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση

 1. Ελέγχει την λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
  2. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου που συνοδεύεται από την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.
 2. Αποφασίζει για την αποβολή των μελών της Ένωσης σύμφωνα με τους όρους περί διαγραφής του παρόντος.
 3. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να επιτύχει τους σκοπούς της Ένωσης.
 4. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 99 του ΑΚ.
 5. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 6. Έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάθεση από το καταστατικό σε άλλο όργανο.
 7. To ΔΣ και οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης μπορεί να προτείνει θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η σειρά συζήτησης καθορίζεται από την Γ.Σ.
 8. Η Γ.Σ. συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την προάσπιση συγκεκριμένων ζητημάτων.

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για τα θέματα για τα
οποία συγκαλείται.

Στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποβάλλει απολογισμό των πεπραγμένων του

 

Άρθρο 13: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1) Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια  αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης τριμελής εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία και κάθε μέλος της ΓΣ δικαιούται να ψηφίσει μια φορά. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αίτηση προς το Δ.Σ. και κατάθεση στο ταμείο του συλλόγου ποσού 5 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν εγγραφεί στα μητρώα μελών της Ένωσης μέχρι και την ημέρα προκήρυξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών.

Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και ρίχνονται σε κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και μονογραμμένο από μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη συνδυασμών. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει από ένα έως πέντε υποψηφίους, με σταυρό ή άλλο καθορισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή διακριτικό σήμα. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τρεις σταυρούς ή και χωρίς σταυρό προτίμησης είναι άκυρο.

2) Με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. Θεωρούνται ότι εκλέγονται όσοι έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό των σταυρών προτίμησης, Σε περίπτωση ισοψηφίας τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται με κλήρωση. Οι υπόλοιποι επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής είναι αναπληρωματικοί των τακτικών σε περίπτωση απώλειας ιδιότητος μέλους του ΔΣ λόγω παραιτήσεως αποβολής, διαγραφής ή άλλου τρόπου εκπτώσεως. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογών με το οποίο ανακηρύσσονται οι εκλεγέντες και οι επιλαχόντες υποψήφιοι κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης.

3) Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά του κύρους  των εκλογών κατατίθενται εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από την εφορευτική επιτροπή.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

 

 

Άρθρο 14: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση διοικείται από Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 6 μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης για δύο έτη και από 1 εκπρόσωπο των ασκούμενων δικηγόρων Ρόδου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει τουλάχιστον ένας δικηγόρος και ένας ασκούμενος δικηγόρος. Εντός 5 ημερών από την εκλογή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα με μέριμνα του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τα δύο μέλη με μυστική ψηφοφορία. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

 

 

Άρθρο 15: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και επιμελείται των υποθέσεων της Ένωσης. Έχει τις αρμοδιότητες που του παρέχονται ρητά από το καταστατικό και το νόμο.

1.To Διοικητικό Συμβουλίου διοικεί υπεύθυνα την Ένωση βάσει των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών της με κάθε νόμιμο τρόπο.

 1. Ενεργεί τις εγγραφές και φροντίζει να υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ για την διαγραφή μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 3. Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειές του από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 4. Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο εκδόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.
 5. To Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα 4 από τα 7 μέλη του. Τις αποφάσεις του τις λαμβάνει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του προέδρου.
 6. To Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τις αποφάσεις του για έγκριση και αναφέρει την τυχόν άποψη της μειοψηφίας του.
 7. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παύει:

α) Με την λήξη της θητείας του.

β) Με έγγραφη παραίτηση για σπουδαίο και αιτιολογημένο λόγο.

γ) Με αποχώρηση λόγω συνδρομής ενός εκ των λόγων του άρθρου 4 του
παρόντος.

 1. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παύση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται υποχρεωτικά και μόνο τα μέλη του, εξαιρουμένης της περιπτώσεως προσκλήσεως μέλους ή μελών για την συζήτηση ή διευθέτηση θέματος που απασχολεί την Ένωση.
 3. Στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποβάλλει απολογισμό των πεπραγμένων του.

 

 

Άρθρο 16: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτό τουλάχιστον 3 από τα μέλη του.

Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν τη σύγκλησή του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 5 ημερών. Σε περίπτωση αμέλειάς του να συγκαλέσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό συγκαλείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή του.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

 

Άρθρο 17: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος της Ένωσης εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της, ενώπιον όλων των αρχών και των φυσικών ή νομικών προσώπων. Αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως τον Σύλλογο. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν τον Σύλλογο στις δημόσιες εμφανίσεις του απέναντι κάθε τρίτου των Αρχών και των Δικαστηρίων της χώρας. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ένωσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου της Ένωσης, συντονίζει τις ενέργειες κλπ. και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. To ΔΣ μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον αντιπρόεδρο μέρος από τις αρμοδιότητες του Προέδρου.

 

Γενικός Γραμματέας: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τα βιβλία εκτός εκείνα που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές, και επιμελείται της αλληλογραφίας της Ένωσης. Επίσης, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης. Συνυπογράφει όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

 

Ταμίας: Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου με βάση αποδείξεις και τηρεί τα απαιτούμενα για αυτό βιβλία, ετοιμάζει τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 200 Ευρώ ποσόν σε λογαριασμό Τραπέζης.  Από την Τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη του ιδίου του Προέδρου του ΔΣ και του Γενικού Γραμματέα. Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του ΔΣ που υποδεικνύεται από το ΔΣ. Επίσης τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά.

 

Μέλη: Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης λειτουργούν ως ισότιμα μέλη βοηθώντας ολόκληρο το ΔΣ στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Τα δύο μέλη κατόπιν συμφωνίας με τα λοιπά μέλη του ΔΣ δύνανται να αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και να οριστούν επίτροποι/σύμβουλοι σε ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

 

Εκπρόσωπος Ασκουμένων Δικηγόρου Ρόδου: Ο εκπρόσωπος Ασκουμένων Δικηγόρων Ρόδου αποτελεί ισότιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης περιλαμβάνεται σε χωριστό ψηφοδέλτιο εκλογής στην κατηγορία “ασκουμένων δικηγόρων”. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει έως 1 υποψήφιο με σταυρό ή άλλο καθορισμένο απο την εφορευτική επιτροπή διακριτικό σήμα. Ο εκπρόσωπος ασκουμένων έχει αρμοδιότητα την εκπροσώπηση σε αυτό των ασκούμενων δικηγόρων και των ζητημάτων που τους απασχολούν.

 

Άρθρο 18: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει σε κύκλο ολογράφως την επωνυμία της και τον χρόνο ιδρύσεώς της και στο μέσο το σήμα της Ένωσης που θα αποφασιστεί  απο το διοικητικό συμβούλιο ως διακριτικό γνώρισμα/λογότυπο.

 

Άρθρο 19: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και έχει έργο το έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη εκλέγονται ανάλογα όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Aρθρο 20: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Mέλη και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης απαγορεύεται να είναι ταυτόχρονα μέλη ή αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Τελικές-Μεταβατικές Διατάξεις)

 

Άρθρο 21: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από την Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως με πλειοψηφία ¾ των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή και με απαρτία το ½ των μελών. Με απαρτία ½ των μελών και πλειοψηφία ¾ των παρισταμένων μπορεί να αποφασισθεί η διάλυση της Ένωσης.

2) Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση της Ένωσης λαμβάνεται είτε από το ΔΣ είτε μετά από πρόταση του 1/5 των μελών. Στην τελευταία περίπτωση το ΔΣ υποχρεούται να κινήσει την διαδικασία της τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα.

3) Αν η Ένωση διαλυθεί, η Γεν. Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και την τύχη της περιουσίας της. Αν δεν παρθεί σχετική απόφαση, η περιουσία της Ένωσης περιέρχεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου.

 

Άρθρο 22: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ορίων της ισχυούσης νομοθεσίας.

 

Άρθρο 23: Η προσωρινή διοίκηση της Ένωσης μέχρι την κύρωση του καταστατικού από τo Ειρηνοδικείο Ρόδου είναι επταμελής και ορίζεται η εξής:

 

Πρόεδρος: Χρυσή Χρυσοχού

Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Τεχνίτης

Γραμματέας: Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Παπαμανώλη

Ταμίας: Έλλη Πισσά

Μέλος: Μαργαρίτα Καρπαθάκη

Μέλος: Κατερίνα Κούρου

Εκπρόσωπος Ασκουμένων δικηγόρων: Ειρήνη Κατοίκα

 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής διοίκησης πρέπει να διενεργηθούν εντός επτά (7) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης του Πρωτοδικείου Ρόδου που κυρώνει το παρόν καταστατικό.

Μέχρι την εκλογή και τη συγκρότηση σε σώμα της τακτικής Διοικήσεως η Ένωση θα διοικείται από προσωρινό επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

 

Άρθρο 24: Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 24 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, τα οποία υπογράφουν παρακάτω, και θα υποβληθεί για έγκριση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.

 

Έγινε στη Ρόδο την 17η Ιουνίου 2016.

Print Friendly, PDF & Email