Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (συνεδρίαση 11/9/2020)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα (11/9/2020) υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :

1. Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων

Η Ολομέλεια εκφράζει την ικανοποίησή της, κατά το μέρος που στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης υιοθετούνται προτάσεις του δικηγορικού σώματος για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων και ιδίως όσον αφορά στη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων από την Ολομέλεια, στη ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των δικηγορικών συλλόγων νησιωτικών περιοχών, στη διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων εξωτερικού και στην τροποποίηση του πίνακα αμοιβών. Εμμένει στην ανάγκη υλοποίησης και των λοιπών προτάσεών της και ιδίως:

• στη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας στους δικηγόρους από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ,

• στο δικαίωμα αποκλειστικού ελέγχου τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας από τους δικηγόρους.

• στην άμεση πληρωμή των οφειλομένων αμοιβών νομικής βοήθειας (ενταλματοποίηση – εκκαθάριση),

• στα θεσμικά και οικονομικά θέματα των εμμίσθων δικηγόρων,

• στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας,

• στην κατ’ αποκοπή ανάθεση σε δικηγόρους υποθέσεων των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων (ενημέρωση – διόρθωση σφαλμάτων).

2. Νομική Βοήθεια

Η Ολομέλεια εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της, σύμφωνα με την οποία από 1.10.2020 δεν θα εκδίδονται γραμμάτια προκαταβολής και ενσήμων σε υποθέσεις νομικής βοήθειας ενώπιον του Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως και στην ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνο ή συνοδεία.

Προς τούτο, καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, να λάβουν σχετική απόφαση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

3. Εξυπηρέτηση δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες

Με αφορμή τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά την εξυπηρέτηση δικηγόρων σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, η Ολομέλεια καλεί τους συναδέλφους δικηγόρους να υποβάλλουν μήνυση κατά των υπαλλήλων και να ζητούν την εφαρμογή της αυτοφώρου διαδικασίας σε περίπτωση παράβασης τους άρθρου 34 του Κώδικα Δικηγόρων και της σχετικής αριθμ πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/ 11.11.2013 εγκυκλίου, η οποία φέρει την υπογραφή του τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και νυν Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

4. Υπερχρεωμένα – Ιδιωτική Πτώχευση – Νέος Πτωχευτικός Κώδικας

Α. Ως προς τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν στην επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, η Ολομέλεια θεωρεί ότι η απονομή της έννομης προστασίας θα πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της μη φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των διαδίκων και της ισόρροπης αντιμετώπισής τους. Με βάση τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, το αποκλειστικό βάρος, διαδικαστικό και οικονομικό, για την αποκατάσταση των διαχρονικών παθογενειών του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης μετατίθεται στους αιτούντες – οφειλέτες και μάλιστα με πρόβλεψη ποινής απαραδέκτου σε περίπτωση μη προσδιορισμού της συζήτησης εντός της προβλεπόμενης αυστηρής προθεσμίας, με κατάργηση της προφορικότητας της διαδικασίας και σύντμηση της καταχρηστικής προθεσμίας της έφεσης.

Β. Σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας», η Ολομέλεια κρίνει αναγκαία τη θέσπιση ενός νέου, σύγχρονου πλαισίου για τη διευθέτηση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες. Η διευθέτηση αυτή όμως θα πρέπει να αποδεικνύεται λυσιτελής, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί.

Η Ολομέλεια επισημαίνει ότι το παρόν σχέδιο νόμου προωθείται χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο εκκλήσεις των φορέων, ενώ το χρονικό διάστημα που τέθηκε για τη διαβούλευση είναι ιδιαίτερα σύντομο και αποκλείει κάθε ουσιαστική συζήτηση επ’ αυτού.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε προτάσεις των κοινωνικών φορέων για μια «τελευταία» ευκαιρία στους οφειλέτες με εξόφληση των οφειλών σε ύψος κατά τι υπέρτερο της αξίας στην οποία τα δάνεια εξαγοράστηκαν από τα funds. Κρίσιμοι παράμετροι για τη διαμόρφωση ενός δικαίου συστήματος είναι ιδίως οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως «ευάλωτου οφειλέτη», οι οποίες πρέπει να διευρυνθούν, οι προστατευτικές διατάξεις για την κύρια κατοικία του οφειλέτη, της οποίας η προστασία περιορίζεται δραματικά, η αναγκαία πρόβλεψη για το ακατάσχετο των μισθών/συντάξεων ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, ο προσδιορισμός συγκεκριμένου χρόνου για την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Εκμίσθωσης, οι όροι μίσθωσης και επαναγοράς της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, όπου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εκπίπτουν (από το ποσό εξαγοράς) το ποσό των μισθωμάτων που έχουν καταβληθεί, οι πραγματικές οικονομικές συνθήκες και η καλοπιστία του οφειλέτη κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Η Ολομέλεια, σε συνεργασία με συναδέλφους – ειδικούς επιστήμονες έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις επί των διατάξεων των άνω σχεδίων νόμου, που αφορούν στα υπερχρεωμένα, στην ιδιωτική πτώχευση και στο νέο πτωχευτικό κώδικα, όπου τίθενται αφ’ ενός ζητήματα συνταγματικότητας ορισμένων εκ των προωθούμενων διατάξεων και αφ’ ετέρου διατυπώνονται ουσιαστικές προτάσεις, τις οποίες τη Δευτέρα 14/9/2020 θα υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών και θα γνωστοποιήσει σε όλους τους συναδέλφους στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου που έχει ξεκινήσει.

Παράλληλα, η Ολομέλεια, συντασσόμενη με τις προτάσεις και άλλων κοινωνικών φορέων (ΓΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών) προτείνει να ανασταλεί κάθε πλειστηριασμός κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη μέχρι την πλήρη λειτουργία του προβλεπόμενου από το σχέδιο νόμου Φορέα Απόκτησης και Εκμίσθωσης και ως εκ τούτου μέχρι τη δυνατότητα ένταξης των ευάλωτων οφειλετών στις ρυθμίσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Print Friendly, PDF & Email