Δήλωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής