ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GENERALE – ΛΕΑΔΡ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους συνταξιούχους δικηγόρους σαφηνίζεται ότι :

Με πρόσφατη τροποποίηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου προστίθεται η “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ” στην οποία εντάσσονται οι αποχωρούντες συνταξιούχοι δικηγόροι μέλη των ΛΕΑΔ ηλικίας μέχρι 70ο έτος συμπληρωμένο και έχει ισχύ από 1/1/2014. Ειδικότερα:

Στην ομαδική ασφάλιση της generale μπορούν να ενταχθούν οι Συνταξιούχοι Δικηγόροι μέλη του ΛΕΑΔΡ (με κανονική ή πρόωρη σύνταξη) ηλικίας μέχρι το 70ο έτος συμπληρωμένο. Με τον όρο Συνταξιούχος εννοείται ο Συνταξιούχος Δικηγόρος ό οποίος ήταν ενεργό μέλος του ΛΕΑΔΡ μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης του (με κανονική ή πρόωρη σύνταξη) και  συμμετείχε στο πρόγραμμα της ομαδικής ασφάλισης τρία (3) συνεχόμενα έτη, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης από το πρόγραμμα λόγω συνταξιοδότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
-Όσοι ενταχθούν εντός (1) μήνα από την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους δεν απαιτείται έλεγχος ασφαλισιμότητας για την ένταξη τους στο πρόγραμμα για τους κυρίως ασφαλισμένους και για τα εξαρτώμενα μέλη τους.

-Όσοι ενταχθούν μετά την πάροδο ενός (1)  μήνα από την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους, απαιτείται η διενέργεια ελέγχου ασφαλισιμότητας για την ένταξη τους στο πρόγραμμα για τους κυρίως  ασφαλισμένους και για τα εξαρτώμενα μέλη τους.
-Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν έως 31/12/2013 κι επιθυμούν να ενταχθούν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου ασφαλισιμότητας  για την ένταξη τους στο πρόγραμμα για τους κυρίως  ασφαλισμένους και για τα εξαρτώμενα μέλη τους.

Από το ΔΣ του ΛΕΑΔΡ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Βαρέλης

Print Friendly, PDF & Email