ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η εναρκτήρια  ημερομηνία για τη διενέργεια των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2021  είναι η Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.

Για τον τρόπο (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως), το χώρο και την ακριβή ημέρα και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

            Α) Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη δοκιμασία επάρκειας εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2021, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση επιλογής μαθημάτων  και ειδικότερα : 1) οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.  που έχουν αιτηθεί ή θα αιτηθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας  την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας, 2) οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους εκτός Ε.Ε που αιτήθηκαν ή θα αιτηθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας     την πιστοποίηση των γνώσεών τους κατ΄ άρθρο 15 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων και 3) οι αιτηθέντες ή όσοι αιτηθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας     την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων βάσει του Π.Δ. 122/2010, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθεί με οιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς) ότι παραπέμπονται στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, θα υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζομένων μαθημάτων, η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 60 € ανά εξεταζόμενο μάθημα, από τη Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 έως και την Τετάρτη 7 Απριλίου  2021.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δηλώσεων:

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, 12:00.

 

Β) Οι δηλώσεις επιλογής μαθημάτων που υποβλήθηκαν για την εξεταστική περίοδο Οκτωβρίου 2020  λογίζονται ως δηλώσεις για την εξεταστική περίοδο Απριλίου 2021 και δεν επανυποβάλλονται. Στην περίπτωση που υποψήφιοι της δοκιμασίας επάρκειας Οκτωβρίου 2020  επιθυμούν να εξεταστούν κατά τη δοκιμασία επάρκειας Απριλίου 2021 σε μαθήματα επιπλέον των ήδη δηλωθέντων, θα υποβάλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωματική δήλωση, η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 60 € ανά επιπλέον δηλούμενο μάθημα.

 

Για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης και καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στα εξεταζόμενα μαθήματα θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα επισυνάπτονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης ανά κατηγορία υποψηφίων.

 

 

Πληροφορίες: Γραμματεία Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας,

κ. Αικατερίνη Βανδώρου, τηλ: 210 3398220, 210 3398125

Print Friendly, PDF & Email