ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 3053/2018 ΥΔ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3053/2018 Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β 3578) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας»

(Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β 3578) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3053/11-05-2018

(ΦΕΚ Β’ 1987/01-06-2018 και διοθρώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Β’ 2435/26-06-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», όπως ισχύει,
β) του ν. 3226/2004 (Α’ 24) «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος», όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 14,
γ) του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (Α 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
στ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Τη με αριθμό 111376/31.12.2011 (Β’ 13/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων», όπως ισχύει»

3. Τη με αριθμό 29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

4. Τη με αριθμό ΔΥ/26-3-2018 εισήγηση ΓΔΟΥ (προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όπως προκύπτει και από την 26-3-2018 οικονομική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμό 98535/18.12.2014 (Β’ 3578) κοινή υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

1. Το α’ εδάφιο του άρθρου Β.2. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι που παρέχουν νομική βοήθεια σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις:»

2. Η περίπτωση 4 του άρθρου Β.2. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων (όπως προτάσεις, σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής, αποδεικτικά κατάθεσης στο ληξιαρχείο για τα συναινετικά διαζύγια κ.λπ.) που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

3. Από την περίπτωση 5 του άρθρου Β.2. απαλείφεται η φράση «Απόδειξη ή».

4. Η περίπτωση 6 του άρθρου Β.2. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τραπέζης αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.»

5. Στην περίπτωση 7 του άρθρου Β.2. προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση «μόνο για τους δικηγόρους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦ 3053-2018

Print Friendly, PDF & Email