Νομοθεσία 2017

Διόρθωση σφαλμάτων ν. 4497/2017…pdf

ΝΟΜΟΣ 4509/2017 – Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από τη ποινή λόγω Ψυχικής-Διανοητικής διαταραχής…pdf

ΝΟΜΟΣ 4508/2017 -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες-Ταχυδρομεία…pdf

ΝΟΜΟΣ 4505/2017 – Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών…pdf

NOMOΣ 4501/2017 – Κοινωνικό Μέρισμα…pdf

NOMOΣ 4499/2017 – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις…pdf

NOMOΣ 4497/2017 – Ασκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4496/2017 – Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών…pdf

ΝΟΜΟΣ 4495/2017 – Ελέγχος-Προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος…pdf

ΝΟΜΟΣ 4494/2017 – Σύσταση κοινού σώματος οικονομικών επιθεωρητών…pdf

NOMOΣ 4492/2017 – Διακίνηση-Εμπορία Νωπών-Ευάλωτων-Αγροτικών Προϊόντων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4491/2017 – Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου…pdf

NOMOΣ 4490/2017 – Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά χώρα…pdf

ΠΔ 99/2017 – Αδειοδότηση-Λειτουργία Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4489/2017 – Ευρωπαϊκή Εντολή Ερευνας στις Ποινικές Υποθέσεις…pdf

ΝΟΜΟΣ 4488/2017 – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου…pdf

ΠΔ 96/2017 – Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης_Διαφάνειας-Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4487/2017 – Ηλεκτρονική Διάθεση Τηλεοπτικού-Διαφημιστικού χρόνου κτλ…pdf

NOMOΣ 4486/2017 – Μεταρρύθμιση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κτλ…pdf

NΟΜΟΣ 4485/2017 – Ρυθμίσεις για την έρευνα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4484/2017 – Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Δωρεών-Γονικών Παροχών κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4483/2017 – Μητρώο Πολιτών…pdf

NOMOΣ 4481/2017 – Συλλογή-Διαχείρηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας…pdf

ΠΔ 69/2017 – Τροποποίηση κανονισμού Μεταφοράς Ζώων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4479/2017 – Τροποποίηση ν. 2725/1999…pdf

NOMOΣ 4478/2017 – Νομιμοποίηση-Ανίχνευση-Κατάσχεση-Δήμευση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…pdf

NOMOΣ 4475/2017 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου…pdf

ΝΟΜΟΣ 4474/2017 – Οδηγία για υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο τομέα φορολογίας…pdf

Διορθώσεις ν. 4472/2017…pdf

ΝΟΜΟΣ 4472-2017 – Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου-τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2017…pdf

ΠΔ 39-2017 -Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών…pdf

ΠΔ 38-2017 – Κανονισμός λειτουργίας της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών…pdf

ΝΟΜΟΣ 4469-2017 – Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχιρήσεων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4468-2017 – Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4467-2017 – Τροποποίηση διατάξεων δασικής νομοθεσίας κτλ…pdf

ΠΔ 32-2017 – Κατανομή  νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων…pdf

ΠΔ 28-2017 – Περί εκγρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του ΝΔ 2687/1953 εκ μέρους της FLAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΕ…pdf

ΠΔ 27-2017 – Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του ΝΔ 2687/1953 εκ μέρους της FLAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΕ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4465-2017 – Λογαριασμοί πληρωμών, αλλαγή λογαριασμών πληρωμών, πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαραχτηριστικά…pdf

ΝΟΜΟΣ 4464-2017 – Τροποποίηση διατάξεων νόμου 3528/2007…pdf

ΝΟΜΟΣ 4462-2017 – Τροποποίηση-προσθήκες στο νόμου 3889/2010…pdf

ΝΟΜΟΣ 4461-2017 – Τροποποίηση νομου 4387/2010 κτλ…pdf

ΠΔ 19-2017 – Εγγραφή υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο κτλ…pdf

ΠΔ 12-2017 – Καθορισμός ανταποδοτικών τελών-είσπραξη πόρων ΓΕΩΤ.Ε.Ε….pdf

NOMOΣ 4456-2017 – Μέσα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου κτλ…pdf

ΠΔ 10-2017 – Κώδικας Kαταναλωτικής Δεοντολογίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4455-2017 – Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτοτών…pdf

1NOMΟΣ 4452-2017 – Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος…pdf

ΝΟΜΟΣ 4449-2017 – Υποχρεωτικός έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοoικονομικών καταστάσεων κτλ…pdf

Απόφαση Ολομέλειας της Βουλής για τη τροποίηση των διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής κτλ…pdf

ΠΔ 1-2017 – Οργανισμός Ε.Υ.Π….pdf

Print Friendly, PDF & Email