Νομοθεσία 2017

170

167

165

164

156

152

150

141

140

137

136

130

116

115

114

110

107

100

99

94

91

83

80

75

ΝΟΜΟΣ 4472-2017 – Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου-τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2017…pdf

ΠΔ 39-2017 -Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών…pdf

ΠΔ 38-2017 – Κανονισμός λειτουργίας της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών…pdf

ΝΟΜΟΣ 4469-2017 – Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχιρήσεων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4468-2017 – Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4467-2017 – Τροποποίηση διατάξεων δασικής νομοθεσίας κτλ…pdf

ΠΔ 32-2017 – Κατανομή  νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων…pdf

ΠΔ 28-2017 – Περί εκγρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του ΝΔ 2687/1953 εκ μέρους της FLAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΕ…pdf

ΠΔ 27-2017 – Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του ΝΔ 2687/1953 εκ μέρους της FLAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΕ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4465-2017 – Λογαριασμοί πληρωμών, αλλαγή λογαριασμών πληρωμών, πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαραχτηριστικά…pdf

ΝΟΜΟΣ 4464-2017 – Τροποποίηση διατάξεων νόμου 3528/2007…pdf

ΝΟΜΟΣ 4462-2017 – Τροποποίηση-προσθήκες στο νόμου 3889/2010…pdf

ΝΟΜΟΣ 4461-2017 – Τροποποίηση νομου 4387/2010 κτλ…pdf

ΠΔ 19-2017 – Εγγραφή υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο κτλ…pdf

ΠΔ 12-2017 – Καθορισμός ανταποδοτικών τελών-είσπραξη πόρων ΓΕΩΤ.Ε.Ε….pdf

NOMOΣ 4456-2017 – Μέσα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου κτλ…pdf

ΠΔ 10-2017 – Κώδικας Kαταναλωτικής Δεοντολογίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4455-2017 – Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτοτών…pdf

1NOMΟΣ 4452-2017 – Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος…pdf

ΝΟΜΟΣ 4449-2017 – Υποχρεωτικός έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοoικονομικών καταστάσεων κτλ…pdf

Απόφαση Ολομέλειας της Βουλής για τη τροποίηση των διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής κτλ…pdf

ΠΔ 1-2017 – Οργανισμός Ε.Υ.Π….pdf

Print Friendly, PDF & Email