Νομοθεσία 2016

ΠΔ 133-2016 – Ρύθμιση του επαγγέλματος του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4447-2016 – Χωρικός σχεδιασμός, Βιώσιμη ανάπτυξη κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4446-2016 – Πτωχευτικός Κωδικας-Τέλη-Παράβολα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4445-2016 – Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4443-2016 – Ιση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής-εθνοτικής καταγωγής κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4442-2016 – Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας  κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4441-2016 – Απλοποίηση Διαδικασίων σύστασης επιχειρήσεων κτλ…pdf

ΠΔ 128-2016 – Διαθεσιμότητα στην αγορά και ελέγχου των εκρηκτικών υλών…pdf

ΝΟΜΟΣ 4440-2016 – Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ….

ΝΟΜΟΣ 4439-2016 – Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4438-2016 – Συμβάσεις Πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4430-2016 – Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4429-2016 – Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας κτλ…pdf

ΠΔ 115-2016 – Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και ερευνας αυτοκινήτου από δασικούς υπαλλήλους…pdf

ΠΔ 120-2016 – Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους από φυσικούς παράγοντες…pdf

ΝΟΜΟΣ 4428-2016 – Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοικονομικών λογαριασμών κτλ…pdf

ΠΔ 104-2016 – Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου-οροι-προϋποθέσεις δρομολόγησης πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4427-2016 – Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4426-2016 – Κύρωση Συμφωνίας Παρισίων για τη κλιματική αλλαγή…pdf

ΝΟΜΟΣ 4425-2016 – Επείγουσες ρυθμίσεις για εφαρμογή συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων-διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων….pdf

ΝΟΜΟΣ 4423-2016 – Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κτλ…pdf

ΠΔ 101-2016 – Απόσπαση Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών κτλ…pdf

ΠΔ 100-2016 – Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα δημοσίων εργων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4419-2016 – Προσέγγιση νομοθετικών-κανονιστικών-διοικητικών διατάξεων για πώληση προϊόντων καπνού κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4416-2016 -Τροποποίηση ν.4099-2012 κτλ…pdf

ΠΔ 95-2016 – Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποφάσεων δικαστηρίου στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4414-2016 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας κτλ…pdf

Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου-ΤτΕ κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4413-2016 – Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4412-2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Εργων-Προμηθειών-Υπηρεσιών…pdf

Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ν. 4224-2013…pdf

ΠΔ 80-2016 – Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες…pdf

ΝΟΜΟΣ 4411-2016 – Ρυθμίσεις αντεγκληματικής πολιτικής-Τροποποιήσεις ΠΚ κτλ,,.pdf

ΝΟΜΟΣ 4410-2016 – Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα…pdf

ΝΟΜΟΣ 4409-2016 – Ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες ερευνας-υδογονάνθρακες κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4407-2016 – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4406-2016 – Αναλογική εκπροσώπηση κομμάτων-δικαίωμα εκλέγειν κτλ…pdf

NOMOΣ 4405-2016 – Ιδίοι Πόροι της Ευρωπαϊκής Ενωσης…pdf

ΝΟΜΟΣ 4399-2016 – Πλαίσιο για σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων κτλ…pdf

ΠΔ 69-2016 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα…pdf

Τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής…pdf

ΝΟΜΟΣ 4399-2016 – Πλαίσιο για σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων κτλ…pdf

ΠΔ 59-2016 – Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται-Οργανο προσδιορισμού…pdf

ΠΔ 56-2016 – Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4387-2016 – Κοινωνική ασφάλεια-Φορολογία Εισοδήματος-Τυχερά Παιχνίδια κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4386-2016 – Ρυθμίσεις για την έρευνα κτλ…pdf

ΠΔ 51-2016-Οινολογικά Εργαστήρια κτλ…pdf

ΠΔ 49-2016 – Ασκηση Επαγγέλματος Λογοθεραπευτών…pdf

ΠΔ 48-2016 – Ανωτέρα Σχολή Κινηματογραφίας-Tηλεόρασης…pdf

ΝΟΜΟΣ 4384-2016 – Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4378-2016 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις Οδηγιών…pdf

ΝΟΜΟΣ 4376-2016 – Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας Υπoυργείων Εθνικής Αμυνας Ελλάδας-Κύπρου κτλ..pdf

ΝΟΜΟΣ 4375-2016 – Οργάνωση Υπηρεσιών Ασύλου κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4374-2016 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις Οδηγιών…pdf

ΝΟΜΟΣ 4373-2016 – Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιτόπινγκ κτλ…pdf

ΠΔ 31-2016 – Κατανομή Οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών…pdf

ΝΟΜΟΣ 4370-2016 – Συστήματα εγγύησης καταθέσεων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4369-2016 – Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4368-2016 – Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4367-2016 – Αδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4366-2016 – Κύρωση ΠΝΠ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4365-2016 – Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Οπλων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4364-2016 – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε Οδηγία για ασφαλιση-αντασφάλιση κτλ…pdf

NOMOΣ 4361-2016 – Οπλίτες-μέριμνα στρατιωτικού προσωπικού…pdf

ΝΟΜΟΣ 4360-2016 – Ενσωμάτωση Οδηγίας για Ποινικό Μητρώο…pdf

Print Friendly, PDF & Email