Ν 4842-2021 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4842 /2021
Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

(ΦΕΚ 190/13.10.2021)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 88
Περιεχόμενο της άσκησης του ασκουμένου δικηγόρου – Τροποποίηση της παρ 6 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013
Print Friendly, PDF & Email