ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

Κάθε δικηγόρος μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα της Νομικής Βοήθειας μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας, επιλέγοντας από το κεντρικό μενού ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ -» ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν. 3226/2004 ΚΑΙ ΥΑ 66979/2014).

 

Έκδοση Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας

α. Ο διορισθείς δικηγόρος υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα έκδοσης Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας (του N. 3226/2004), επιλέγοντας από το κεντρικό μενού ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ -> ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3226/2004 (https://apps.olomeleia.gr/index.php/legal aid/legal aid lawyer). Στη σχετική φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (ΠΕΛΑΤΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ – ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΝΣΗΜΩΝ, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) και να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης εκτυπώνοντας το Ειδικό Γραμμάτιο.

β. Κατά την υποβολή της ανωτέρω φόρμας, εκτός από την αποθήκευση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας, το Ειδικό Γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας αποστέλλεται αυτόματα και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΤΑΧΔΙΚ, ενόψει της επικείμενης πληρωμής του δικηγόρου.

 

Καταχώριση Τιμολογίου Νομικής Βοήθειας

α. Κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών του, ο διορισθείς δικηγόρος Νομικής Βοήθειας θα πρέπει να καταχωρίσει το τιμολόγιο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας, επιλέγοντας από το κεντρικό μενού ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ^ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

(https://apps.olomeleia.gr/index.php/legal__aid/legal_aid completed invoices). Από τη λίστα των εκδοθέντων Γραμματίων Νομικής Βοήθειας που εμφανίζεται, ο δικηγόρος θα πρέπει να επιλέξει το Ειδικό Γραμμάτιο που θα τιμολογήσει. (Σημειώνεται ότι για κάθε Ειδικό Γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας καταχωρείται ένα και μόνο τιμολόγιο). Ο δικηγόρος επιλέγει το προς καταχώριση τιμολόγιο (πατώντας ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ), όπου εμφανίζεται προσυμπληρωμένη η φόρμα για την καταχώριση των λοιπών στοιχείων του (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ). Πατώντας ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, τόσο το ΟΠΣ Ολομέλειας όσο και το ΟΠΣ ΤΑΧΔΙΚ ενημερώνονται σχετικά με τα στοιχεία του τιμολογίου.

β. Μετά την εκκαθάριση των Ειδικών Γραμματίων από το ΤΑΧΔΙΚ και την απόδοση των εισφορών τους στους Δικηγορικούς Συλλόγους, τα Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας μετατρέπονται σε κανονικά γραμμάτια, με χρήστη κατάθεσης το ΤΑΧΔΙΚ – Δικηγορικό Σύλλογο. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό στην προείσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών του δικηγόρου και των εισφορών από τα Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας που αποδίδονται στον ΕΦΚΑ για συμψηφισμό.

γ. Η ενημέρωση των Ειδικών Γραμματίων Νομικής Βοήθειας από το ΤΑΧΔΙΚ και η απόδοση των εισφορών στους Δικηγορικούς Συλλόγους είναι συνήθως τριμηνιαία, ομοίως και η ενημέρωση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων.

 

Κατάσταση Ειδικών Γραμματίων Νομικής Βοήθειας

α. Ο δικηγόρος Νομικής Βοήθειας έχει τη δυνατότητα εμφάνισης της πλήρους κατάστασης των Ειδικών Γραμματίων Νομικής Βοήθειας που έχει εκδώσει, επιλέγοντας από το κεντρικό μενού ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ -> ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ N. 3226/2004

(https://apps.oIomeleia.gr/index.php/legal aid/legal aid katastaseis grammation).

β. Ο δικηγόρος Νομικής Βοήθειας δύναται επίσης να εμφανίσει τη λίστα των Ειδικών Γραμματίων Νομικής Βοήθειας που έχει εκδώσει, με δυνατότητα επανεκτύπωσης, επιλέγοντας από το κεντρικό μενού ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ N. 3226/2004 (https://apps.olomeleia.gr/index.php/legal aid/legal aid completed).

Print Friendly, PDF & Email