Πράξεων της Οργανωτικής Επιτροπής για τον Διαγωνισμό δικηγόρων Α/2020

Οργανωτική Επιτροπή

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων

Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020

Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου

 

Αριθμός Πράξης

28/2020

Η Οργανωτική Επιτροπή

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων

Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020

Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου

Αφού λάβαμε υπόψη: α) το άρθρ. 3 § 4 της με αριθ. 67514 οικ/14.9.2015 (ΦΕΚ 2014/16.9.2015, τεύχος Β΄), β) την με αριθ. 21999 οικ./5.6.2020 Υ.Α. του Υπουργού Δικαιοσύνης, και γ) τη με αριθ. 31004 οικ./8.7.2020 Υ.Α του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ορίζουμε

Οίκημα στο οποίο θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός Υποψηφίων δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020 Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων» που βρίσκεται στο οίκημα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, 1ος όροφος, επί της οδού 25ης Μαρτίου 9, με αριθμό τηλεφώνου 22410-20413, αριθμό fax: 22410-75369 και email: efdodgram@gmail.com.

Ρόδος 22 Ιουλίου 2020

Η Οργανωτική Επιτροπή
Ευαγγελία Τσακίρη

Πρόεδρος Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου

 
Ιωάννης Ευαγγελάτος

Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου

 
Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου

(κωλυομένου του τακτικού μέλους, Μαρίας Παπαγιαννίδου

 
Βασίλειος Περίδης

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

 

 

Αριθμός 30/2020

Η Οργανωτική Επιτροπή

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων

Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020

Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου

 

Στη Ρόδο και στο κατάστημα του Εφετείου Δωδεκανήσου, σήμερα 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020, Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α 2008), Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98), αποτελούμενη από τους Ευαγγελία Τσακίρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, (που ορίσθηκε με το με αριθ. 26/2020 Πρακτικό Συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής), ως Πρόεδρο, και Ιωάννη Ευαγγελάτο, Λεωνίδα Αναγνωστόπουλο και Βασίλειο Περίδη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, ως μέλη, και τον γραμματέα Λάζαρο Καστανάκη, δικαστικό υπάλληλο του Εφετείου Δωδεκανήσου, που ορίσθηκε με την με αριθ. 27/2020 πράξη της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, συνήλθε μετά την με αριθ. πρωτ. 29/2020 κλήση της Προέδρου προς όλα τα μέλη, σε συνεδρίαση, προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των με αριθ. 67514οικ./14.9.2015 (ΦΕΚ Β’16.9.2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης όπως ισχύει «περί του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων» να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δικηγόρους, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της Α’ Εξεταστικής περιόδου έτους 2020, που προκηρύχθηκαν με την 21999οικ./5.06.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για 24.7.2020, 25.7.2020 και 26.7.2020.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, τις νόμιμα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες δεκατέσσερις (14) αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι ασκήθηκαν στους Δικηγορικούς Συλλόγους Πειραιά, Ρόδου, Κω καθώς και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Δ.Σ. Άσκησης Αρ.πρωτ. Αίτησης
1. ΧΡΥΣΗΣ Ιωάννης Βασίλειος Ρόδου 8/22.06.2020
2. ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ Αθηνά Αριστείδης Κω 9/25.06.2020
3. ΜΠΕΡΤΟΥ Ζωή Φραγκίσκος Ρόδου 10/30.06.2020
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Ειρήνη Ιωάννης Κω 11/03.07.2020
5. ΣΚΟΡΔΙΛΗ Μαρία Νικόλαος Ρόδου 12/03.07.2020
6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Μαγδαληνή – Τσαμπίκα Γεώργιος – Ανέστης Ρόδου – Ν.Σ.Κ. 14/07.07.2020
7. ΕΡΝΙΑΣ – ΒΑΣΙΛΑ Μαρία Αντώνιος Πειραιά 15/13.07.2020
8. ΧΑΡΑΜΑΡΑ Έλλη Χρήστος Κω 16/13.07.2020
9. ΣΤΑΓΚΑΣ Αντώνιος Εμμανουήλ Ρόδου 17/14.07.2020
10. ΣΤΑΓΚΑΣ Αναστάσιος Εμμανουήλ Ρόδου 18/14.07.2020
11. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Τηλέμαχος Ιωάννης Ρόδου 19/15.07.2020
12. ΡΕΝΤΑ Ελένη Νικόλαος Ρόδου 20/15.07.2020
13. ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ Γεώργιος Φίλιππος Κω 21/15.07.2020
14. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σάββας Γεώργιος Ρόδου 22/16.07.2020

Επειδή όπως προκύπτει από τον έλεγχο των πιο πάνω δικαιολογητικών, όλοι οι υποψήφιοι έχουν τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό προσόντα, δηλαδή είναι Έλληνες πολίτες, είναι κάτοχοι πτυχίων Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, το οποίο έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων, έχουν συμπληρώσει 18μηνη άσκηση από την εγγραφή τους στα μητρώα ασκουμένων σύμφωνα με τα πιστοποιητικά των οικείων δικηγορικών συλλόγων μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πρέπει επομένως, να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται υπέρ του παραδεκτού των αιτήσεων των παρακάτω υποψηφίων:

α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Δ.Σ. Άσκησης Αρ.πρωτ. Αίτησης
15. ΧΡΥΣΗΣ Ιωάννης Βασίλειος Ρόδου 8/22.06.2020
16. ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ Αθηνά Αριστείδης Κω 9/25.06.2020
17. ΜΠΕΡΤΟΥ Ζωή Φραγκίσκος Ρόδου 10/30.06.2020
18. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Ειρήνη Ιωάννης Κω 11/03.07.2020
19. ΣΚΟΡΔΙΛΗ Μαρία Νικόλαος Ρόδου 12/03.07.2020
20. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Μαγδαληνή – Τσαμπίκα Γεώργιος – Ανέστης Ρόδου – Ν.Σ.Κ. 14/07.07.2020
21. ΕΡΝΙΑΣ – ΒΑΣΙΛΑ Μαρία Αντώνιος Πειραιά 15/13.07.2020
22. ΧΑΡΑΜΑΡΑ Έλλη Χρήστος Κω 16/13.07.2020
23. ΣΤΑΓΚΑΣ Αντώνιος Εμμανουήλ Ρόδου 17/14.07.2020
24. ΣΤΑΓΚΑΣ Αναστάσιος Εμμανουήλ Ρόδου 18/14.07.2020
25. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Τηλέμαχος Ιωάννης Ρόδου 19/15.07.2020
26. ΡΕΝΤΑ Ελένη Νικόλαος Ρόδου 20/15.07.2020
27. ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ Γεώργιος Φίλιππος Κω 21/15.07.2020
28. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σάββας Γεώργιος Ρόδου 22/16.07.2020

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε, αμέσως στο Κατάστημα του Εφετείου Δωδεκανήσου στη Ρόδο την 22η Ιουλίου 2020.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή
Ευαγγελία Τσακίρη

Πρόεδρος Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου

 
Ιωάννης Ευαγγελάτος

Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου

 
Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου

(κωλυομένου του τακτικού μέλους, Μαρίας Παπαγιαννίδου

 
Βασίλειος Περίδης

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

 
Λάζαρος Καστανάκης

Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email