Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων B΄ εξεταστικής περιόδου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα,31.10.2019   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                       Αριθ.πρωτ: 77390 οικ.  

ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ:     Α                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :   Δ1

ΤΜΗΜΑ              :   Α4

Ταχ. Δ/νση         :  Λ. Μεσογείων  96  11527               

Πληροφορίες    :  Ελ. Χασάνη

Τηλέφωνο          : 2131307230,7236

Fax                    :  2131307450

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

    ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  εξετάσεων  υποψηφίων  δικηγόρων  B΄  εξεταστικής  

                                                     περιόδου   2019

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

΄Εχοντας  υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων α) 6 και 18 έως 22 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) και, β) 2, 3 και 11 παρ.2.β. του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) όπως ισχύουν

  1. Τη με αριθ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει
  2. Τη με αριθ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016) όπως ισχύει   και
  3. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  Κρατικού  προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε              

  1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2019 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν Παρασκευή 13.12.2019, Σάββατο 14.12.2019 και Κυριακή 15.12.2019 στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνες το γένος μπορoύν να διοριστούν δικηγόροι μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

 

Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.

  1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν μέχρι και την Πέμπτη 5.12.2019 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα  κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται :

α)  πιστοποιητικό  άσκησης,

β) φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται  επικύρωση),

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση)  και,

 δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε (65) ευρώ, ή, εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ αντίστοιχα). Υπάρχει δυνατότητα καταβολής και με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, των ως άνω ποσών που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων Β΄ περιόδου 2019».

 

  1. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Δίκαιο &  Ποινική  Δικονομία, γ) Εμπορικό Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία &  Διοικητική  Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων &  Κώδικα  Δεοντολογίας.
  2. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

-Παρασκευή 13.12.2019 και ώρες 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία

-Σάββατο 14.12.2019 και ώρες: i)10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία , ii) 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο

-Κυριακή 15.12.2019 και ώρες: i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία ii)14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και  Κώδικας  Δεοντολογίας.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

 

                                                                                                          O  YΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email