Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και πρακτικής υπό το πρίσμα των διεθνών και ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων αρχών.

 

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00

Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ)
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 6 (3ος όροφος), 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 7233 221 / 7233 216 – Φαξ: 210 7233 217, info@nchr.gr, www.nchr.gr
Η ΕΕΔΑ ιδρύθηκε με το N 2667/1998 ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και αποτελεί τον εθνικό φορέα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

GREEK NATIONAL COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS (GNCHR)
ΝEOFYTOU VAMVA 6 (3rd floor), GR 106 74 ATHENS
Tel:+30210 7233 221 / 7233 216, Fax: +30210 7233 217,  info@nchr.gr, www.nchr.gr
The GNCHR was founded by Law 2667/1998 as a National Human Rights Institution in accordance with the Paris Principles

Print Friendly, PDF & Email