ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΜΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΣΡ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πιστό αντίγραφο της μετάφρασης μου του συνημμένου εγγράφου, συνταγμένου στην …….. γλώσσα, της οποίας έχω επαρκή γνώση

Ρόδος …………

Ο μεταφράσας και επικυρών δικηγόρος

Υπογραφή – σφραγίδα

ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΟΜΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ 4-2018

Print Friendly, PDF & Email