ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΜΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΣΡ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πιστό αντίγραφο της μετάφρασης μου του συνημμένου εγγράφου, συνταγμένου στην …….. γλώσσα, της οποίας έχω επαρκή γνώση σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4194/2013.

Ρόδος …………

Ο μεταφράσας και επικυρών δικηγόρος

Υπογραφή – σφραγίδα

View Fullscreen

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email