ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΜΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΣΡ

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 εδ.  δ΄ του ν. 4194/2013 Κώδικα Δικηγόρων στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται, η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιαδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πιστό αντίγραφο της μετάφρασης μου του συνημμένου εγγράφου, συνταγμένου στην …….. γλώσσα, της οποίας έχω επαρκή γνώση σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4194/2013.

Ρόδος …………

Ο μεταφράσας και επικυρών δικηγόρος

Υπογραφή – σφραγίδα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email