Αναγγελία στο ΤΥΔΕ της εισαγωγής σε συμβεβλημένα ή μη Νοσοκομεία, Ιδιωτικές κλινικές