Ανακοίνωση για επιχορήγηση συνεδρίων από ΛΕΑΔΡ

Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της μακροχρόνιας πρακτικής από το ΛΕΑΔΡ παροχής επιχορήγησης στα μέλη του για την παρακολούθηση νομικών συνεδρίων – ημερίδων, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωσή τους και μάλιστα σε τομείς – θεματολογίες που ενδιαφέρουν τον καθένα από εμάς, το διοικητικό συμβούλιο του λογαριασμού μας, με απόφασή του που ισχύει από τα δεύτερο εξάμηνο του 2015, έχει ήδη αλλάξει το πλαίσιο των αναφερόμενων παροχών, τόσο ως προς την επιλογή των συνεδρίων ή ημερίδων, όσο και ως προς τα ποσά παροχής. Συγκεκριμένα:

1.- Το μέλος δύναται να επιλέξει, βάσει θεματολογίας, τα συνέδρια ή τις ημερίδες που επιθυμεί να παρακολουθήσει, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο για την προγενέστερη έγκριση παροχής επιχορήγησης.

2.- Επιτρέπεται στο μέλος να παρακολουθήσει όσα συνέδρια και ημερίδες επιθυμεί, λαμβάνοντας, ανά εξάμηνο, το μέγιστο ποσό των 250 ευρώ για συνέδριο εντός Αθήνας, 150 ευρώ για ημερίδα εντός Αθήνας,  300 ευρώ για συνέδριο στην λοιπή Ελλάδα και 250 ευρώ για ημερίδα στην λοιπή Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι το μέλος δεν δύναται να ζητήσει την παροχή επιχορήγησης προγενέστερου εξαμήνου, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια αυτού δεν παρευρέθηκε σε κάποιο συνέδριο ή ημερίδα, αλλά μπορεί εντός εξαμήνου να παρευρεθεί π.χ. σε δύο ημερίδες εκτός Αθηνών και να λάβει το συνολικό ποσό των 300,00€.

3.- Το μέλος που παρευρέθηκε σε συνέδριο ή ημερίδα, για να λάβει την αναλογούσα επιχορήγηση, οφείλει να προσκομίσει μαζί με την αίτησή του τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: Πρωτίστως το αποδεικτικό ή άλλο σχετικό έγγραφο παρακολούθησης του συνεδρίου ή της ημερίδας στο οποίο παρευρέθηκε, καθώς και τα αποδεικτικά πληρωμής για την μετάβαση και διαμονή στον τόπο του συνεδρίου ή της ημερίδας.

Διευκρινίζεται στο μέλος ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή επιχορήγησης, ακόμη και αν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση που κρίνει ότι το αίτημα είναι εικονικό.

Βάσει λοιπόν της ανωτέρω αποφάσεως προς ενημέρωση των μελών, όσοι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι – δικηγόροι στον Λογαριασμό μας,  επιλέξουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο της ΚΕΚΤΗΜΕ 10-11/6/2016 που θα γίνει στη Ρόδο, θα επιδοτηθούν για τα έξοδα συμμετοχής των 40 ευρώ, στην περίπτωση που δεν έχουν καλύψει το ανώτερο ποσό των 300 ευρώ του εξαμήνου.

Για το ΔΣ του ΛΕΑΔΡ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κακακιός

Print Friendly, PDF & Email