Ανακοίνωση Επιτροπής Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ν. 4194/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά την συνεδρίασή της της 14-7-2015 στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αποφάσισε τα εξής:

1. Η αναδρομικότητα της εγγραφής ως ασκουμένων στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις της Υ.Α. 80423/24-10-2014 (ΦΕΚ Β 2923/30-10-2014) επεκτείνεται, κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας, σε όλους τους συμμετέχοντες στην εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου 2015, που έχουν καταθέσει αιτήσεις από 7-4-2014 μέχρι και 31-3-2015, εφόσον αυτοί κριθούν επιτυχόντες σε όλα ανεξαιρέτως τα εξεταστέα νομικά μαθήματα Ελληνικού δικαίου, κατ’ άρθρο 17 του Κώδικα. Η αναδρομικότητα δεν ισχύει σε περίπτωση αποτυχίας του αιτούντος έστω και σε ένα μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο.

2. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρότητα του φακέλου και την αξιολόγηση από την Επιτροπή της επαγγελματικής επάρκειας κατόχου αλλοδαπού πτυχίου νομικής, στο πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η προσκόμιση, με επιμέλεια του αιτούντος, βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα του κράτους προέλευσης του πτυχίου, ότι με βάση τον τίτλο σπουδών, που μας καταθέτουν οι υποψήφιοι στην Επιτροπή, τους παρέχεται ατομικά το «δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του δικηγόρου», εν προκειμένω το δικαίωμα εγγραφής τους ως ασκούμενων δικηγόρων στο κράτος προέλευσης του τίτλου σπουδών τους, κατά τη νομοθεσία του οικείου κράτους.

3. Στην κατεύθυνση αυτή και με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αποφασίστηκε η εκ μέρους των διοικητικών υπηρεσιών του ΔΣΑ επικοινωνία με κάθε αιτούντα ατομικά, επισημαίνοντας τις τυχόν ελλείψεις των δικαιολογητικών που ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει έγκαιρα εξασφαλίζοντας την πληρότητα του φακέλου.

4. Η πληρότητα κάθε φακέλου αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση από την Επιτροπή της αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων του αιτούντος και των όρων εγγραφής του ως ασκουμένου δικηγόρου στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                          ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

                                                     ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ν. 4194/2013)

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Print Friendly, PDF & Email