Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση οικοδομής στο Κτηματολόγιο Ρόδου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τις/τους συναδέλφους ότι εφεξής στο Κτηματολόγιο της Ρόδου δεν θα απαιτείται να συνυποβάλλεται αίτηση ενημέρωσης οικοδομής κατά τη μεταγραφή πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση.
Στα συμβόλαια θα γίνεται ρητή αναφορά αυτής της δήλωσης και στις αποφάσεις χρησικτησίας θα πρέπει να επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος.

16/1/2023

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης              Ανθούλα Καραολάνη

Print Friendly, PDF & Email