ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση-έναρξης-αιτήσεων-υποψ-διαχ-αφερ-2022

Εξετάσεις_ΔΑ_2022

 

Ανακοίνωση
Αίτηση πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενημερώνει ότι ξεκινά η υποβολή
αιτήσεων για φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του
διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την Προκήρυξη του διαγωνισμού υποψήφιων
διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2022 (ΦΕΚ 3446/Β΄/28.6.22). Ο διαγωνισμός
προκηρύχθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τη ρύθμιση
οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020.
Ειδικότερα:
1. Σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού
2. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων
3. Σε υποθέσεις παροχής 2ης ευκαιρίας, μέσω της πλήρους διαγραφής οφειλών
Οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι:
1. Να είναι φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ή του ορκωτού
ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξεως, σε καθεμία από
τις παραπάνω περιπτώσεις για 10 τουλάχιστον έτη και, αφετέρου, η αποδεδειγμένη
άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου σε τουλάχιστον τρεις
υποθέσεις αφερεγγυότητας, η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση – είτε μέσω σύμβασης
εξηρτημένης εργασίας, είτε μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου – σε
τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας.
2. Να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, έως
την 14η Σεπτεμβρίου 2022, στις 7.00 μ.μ.
3. Να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που διοργανώνει η Επιτροπή Εξετάσεων
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και να λάβει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης. Οι εξετάσεις θα
διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 6.00 μ.μ. και
περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα σχετικά με Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικές
Αρχές Λογιστικής και Φορολογίας Επιχειρήσεων, καθώς και Βέλτιστες Πρακτικές
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3452/Β΄/29.7.21).
4. Να πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και να ενταχθεί στο
Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.
Τα καθήκοντα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας μπορεί να εκπονεί, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, και ένα νομικό πρόσωπο, όπως δικηγορική εταιρεία ή ελεγκτική εταιρεία ή
συμβουλευτική εταιρεία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα
πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σχεδιάστηκε από την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται
διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
2
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroodiakheiriston-apheregguotetas
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας και τη σχετική
Προκήρυξη του διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2022, στην
ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ, http://www.keyd.gov.gr/ryumish-ofeilvn-diax-afereggyothta/.

 

Print Friendly, PDF & Email