Αποζημίωση Δικηγόρων αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων έως 31/12/2011- συμπλήρωση δικαιολογητικών