ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡ 3/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Αριθμός 3/2015

Η Οργανωτική Επιτροπή

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων

Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου

            Στη Ρόδο και στο κατάστημα του Εφετείου Δωδεκανήσου, σήμερα 23.10.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015, Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α 2008), Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98), αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Σαρρή, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, που ορίσθηκε με την με αριθ. 1α/2015 πράξη ως Πρόεδρο, Λάζαρο Βαλσαμή, Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, Χριστίνα Κατσαρού, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, Κυριακή Κλιάμπα, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ως μέλη, και την γραμματέα Αικατερίνη Διακοκολιού, δικαστική υπάλληλο του Εφετείου Δωδεκανήσου, που ορίσθηκε με την με αριθ. 1/2015 πράξη του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, συνήλθε μετά τις με αριθ. 696, 697 και 698/21.10.2015 κλήσεις του Προέδρου, σε συνεδρίαση, προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 67514οικ./14.9.2015 (ΦΕΚ Β’16.9.2014) αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης «περί του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων» να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δικηγόρους, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της Β’ Εξεταστικής περιόδου έτους 2015, που προκηρύχθηκαν με την 67517οικ./17.9.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 30.10.2015, 31.10.2015 και 1.11.2015.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, τις νόμιμα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες τρείς (3) αιτήσεις των υποψηφίων 1) Ευσταθίας Τσατταλιού του Τσαμπίκου-Νικολάου, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 691/19.10.2015, 2) Σοφίας Προύσαλη του Στυλιανού, με αριθ. πρωτοκόλλου 692/19.10.2015 και 3) Ιωάννη Κοκκινογένη του Νικολάου, με αριθ. πρωτοκόλλου 693/19.10.2015, οι οποίοι ασκήθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Επειδή όπως προκύπτει από τον έλεγχο των πιο πάνω δικαιολογητικών, όλοι οι υποψήφιοι έχουν τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό προσόντα, δηλαδή είναι Έλληνες πολίτες, είναι κάτοχοι πτυχίων Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, το οποίο έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων, έχουν συμπληρώσει 18μηνη άσκηση από την εγγραφή τους στα μητρώα ασκουμένων (μετά την 1.1.2014) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά των οικείων δικηγορικών συλλόγων μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πρέπει επομένως, να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται υπέρ του παραδεκτού των αιτήσεων των παρακάτω υποψηφίων:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός

Δ.Σ. Άσκησης

Αρ.πρωτ. Αίτησης

Ευσταθία Τσατταλιού Τσαμπίκος-Νικόλαος Ρόδος 691/19.10.2015
Σοφία Προύσαλη Στυλιανός Ρόδος 692/19.10.2015
Ιωάννης Κοκκινογένης Νικόλαος Ρόδος 693/19.10.2015

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε, αμέσως στο Κατάστημα του Εφετείου Δωδεκανήσου στη Ρόδο την 23η Οκτωβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη                      Η Γραμματέας

Απόφασης 3-2015 Οργανωτικής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email