Απόφαση Ολομέλειας για τους ασκούμενους κατόχους μη αναγνωρισμένων πτυχίων