ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ