ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΦΕΚ 69/2-7-2015

NOMOΣ  4331/Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄/02-07-2015.

Άρθρο 39
Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ
1. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) –
Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγει−
ονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) –
που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής,
και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι
επαγγελματίες, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους
την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της
υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέ−
πονται από τα προεδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993
και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016.
2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε
κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία
οι ασφαλισμένοι πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφει−
λών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών
και να είναι ενήμεροι.
3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
αρχίζει από την πρώτη του επόμενου έτους εντός του
οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του
2015, είναι δυνατή η αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν
το έτος 2015, με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική
κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τομέων του ΕΤΑΑ συμψη−
φίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό με μελλοντικές
ασφαλιστικές εισφορές.
4. Οι ασφαλισμένοι παραμένουν στην κατώτερη επι−
λεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον καταβάλλουν
εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές
και σε περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περί−
πτωση επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική
ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του
χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει
το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία.
5. Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεω−
τικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ.
Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του
δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφα−
λιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επα−
νέλθει με νεότερη αίτησή του, για μία και μόνο φορά,
κατατασσόμενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατη−
γορία. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του
επόμενου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα.

6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Το−
μείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και
πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολού−
μενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην ειδική προσαύξηση του
ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.
7. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων των κλάδων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ),
που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φο−
ρέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1992,
και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς του ΕΤΑΑ ως
ελεύθεροι επαγγελματίες, ή έμμισθοι υπόχρεοι της ει−
δικής προσαύξησης (ΕΤΑΑ−ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από
1.1.2015 έως 31.12.2016 προς τους Τομείς τις προβλεπό−
μενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και
ίσχυαν μέχρι 30.6.2011.
Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συμψη−
φίζονται με μελλοντικές εισφορές.
Από 1.1.2017 οι ανωτέρω ασφαλισμένοι καταβάλλουν
προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, πέραν της προβλεπόμενης
από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς
και την προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, πρόσθετη εισφορά.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά
από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
9. Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών των μέχρι
31.12.1992, καθώς και των από 1.1.1993 ασφαλισμένων
προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, που αφορούν το χρονικό
διάστημα από 1.7.2011 μέχρι 31.12.2014 και έχουν προκύ−
ψει από την επιβολή της προβλεπόμενης πρόσθετης
εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011,
όπως ισχύει, καθώς και λόγω της υποχρεωτικής μετά−
ταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από την παρ. 15 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, αντίστοιχα, καταβάλλονται σε ισόποσες
δόσεις, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών
λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από
γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται ο αριθμός των
δόσεων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της
ρύθμισης της παρούσας παραγράφου.

Print Friendly, PDF & Email