Διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                       Αθήνα, 7-7-2015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: Α                                                  Αρ. Πρωτ.: 54178

Δ/ΝΣΗ: Δ31

ΤΜΗΜΑ: Α21

                                       

 

 

Προς

  1. Συμβούλιο της Επικρατείας

 2. Άρειο Πάγο

 3. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

 4. Ελεγκτικό Συνέδριο

 5.  Γενική Επιτροπεία της Επικρατεία          Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

 6. Εφετεία και Πρωτοδικεία της Χώρας  (με την παράκληση να ενημερώσουν τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειάς τους)

 7. Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

 8. Διοικητικά Εφετεία της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν τα δικαστήρια των περιφερειών τους)

 9. Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς   Συλλόγους της Χώρας

 10. Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία»

 

Σχετ.: α) Π.Ν.Π. της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 65), β) Π.Ν.Π. της 30ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 66) και γ) Υ.Α. ΓΔΟΠ 0000937ΕΞ2015/ΧΠ 2255/6-6-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1391).

 

Με τα ανωτέρω σχετικά κηρύχθηκε και παρατάθηκε τραπεζική αργία, χωρίς στις εξαιρέσεις να έχουν συμπεριληφθεί οι τραπεζικές εργασίες που σχετίζονται με εκταμιεύσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση και κατάθεση, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, σχετικών γραμματίων καταβολής ή άλλων, πάσης φύσεως, παραβόλων. Επομένως, η τραπεζική αργία, για όσο διάστημα συνεχίζεται, εμποδίζει την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου, συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, η οποία κατά γενική αρχή του δικαίου αναστέλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του υπόχρεου.

Κατόπιν τούτων και για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, προκύπτει αναστολή της υποχρέωσης εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής. Συνεπώς, τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών.

Αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email