Διεύρυνση δυνατότητας λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους

Με τον Ν. 4790/2021 άρθρο 83 παρ. 5 διευρύνεται η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους ως εξής … “Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων”.
Επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο.
Print Friendly, PDF & Email