ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΞΗ Αριθ. : ΠΠΡ 17/2020

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

Μαρία Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 3/29-12-1992 (Α΄1/1993), με το οποίο (παρ.1) ορίστηκε μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, για εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, των προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεων που αναφέρονται σε πράξεις ή παραλείψεις των διοικητικών αρχών και λοιπών οργάνων του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του νομού Δωδεκανήσου.

2)Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων» (Ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α΄), που ορίζουν ότι: «Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην εκδικασθεί ορισμένη υπόθεση στη μεταβατική έδρα, εισάγεται στην κύρια έδρα με αιτιολογημένη πράξη …… του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο».

3)Τις κατατεθείσες στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά αιτήσεις ακυρώσεως με αριθμούς κατάθεσης: ΑΚ 643/2017 και 217, 272, 444, 516, 535, 571, 666/2018 και 109, 119, 130, 159, 211, 245, 260, 270, 271, 278, 428, 507/2019 και 11, 29, 77/2020.

4) Οι παραπάνω αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν κατατεθεί κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 είχαν ορισθεί να δικαστούν από το Α1 Τμήμα στη Μεταβατική έδρα της Ρόδου στις 29-5-2020, πλην όμως δεν θα είναι δυνατή η εκδίκασή τους κατά την ημερομηνία αυτή στη μεταβατική έδρα και θα ματαιωθούν, εξαιτίας της προσωρινής αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της αδυναμίας μετάβασης και διαμονής στη μεταβατική αυτή έδρα των δικαστών και γραμματέων, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος προς περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19. Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου ότι η επόμενη δικάσιμος Ακυρωτικού Τμήματος στη Μεταβατική έδρα της Ρόδου έχει οριστεί στις 256-2021 για το Α2 Τμήμα, συντρέχει, κατά την κρίση της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου τούτου, ειδικός κατά νόμο λόγος, ο οποίος συνίσταται στην ικανοποίηση της απαίτησης του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ να δικαστούν οι εν λόγω υποθέσεις εντός λογικής προθεσμίας. Επομένως πρέπει να εισαχθούν οι υποθέσεις αυτές στην κύρια έδρα του Δικαστηρίου στον Πειραιά, στο Α1 Ακυρωτικό Τμήμα, σε Δικάσιμο ή Δικασίμους που θα ορίσει αρμοδίως η Πρόεδρος του Α1 Τμήματος.

Για το λόγο αυτό -Κρίνει

Ότι συντρέχει ο κατά νόμο ειδικός λόγος και ως εκ τούτου αποφασίζει την εισαγωγή των: ΑΚ 643/2017 και 217, 272, 444, 516, 535, 571, 666/2018 και 109, 119, 130, 159, 211, 245, 260, 270, 271, 278, 428, 507/2019 και 11, 29, 77/2020 αιτήσεων ακυρώσεως προς εκδίκαση στο Α1 Ακυρωτικό Τμήμα στην κύρια έδρα του Δικαστηρίου στον Πειραιά σε Δικάσιμο ή Δικασίμους που θα ορίσει αρμοδίως η Πρόεδρος του Α1 Τμήματος.

Πειραιάς 4/5/2020

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

Μαρία Κόκοτα

Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.       

 

Print Friendly, PDF & Email