ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 18/10/2020 ΣΑΛΑΚΟΣ – ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑ