Εγκύκλιος του Ταμείο Νομικών για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 22/9/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Θέµα: Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας
Μετά  τα  µε  αρ.  πρωτ.  Φ10041/10451/451/16-6-2011  και  Φ.  10041/17154670/28-9-2011  έγγραφα  της  Γενικής  Γραµµατείας  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  για  την  αναγνώριση  του χρόνου άσκησης  δικηγορίας  και  τις  µε  αρ. 130/13/7/2011  και166/16-6-2012  αποφάσεις  της ∆ιοικούσας  Επιτροπής  του  Τοµέα  Νοµικών  και  τη  µε  αρ.188/5-7-2012  απόφαση  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Ε.Τ.Α.Α ,  το  δικαίωµα  αναγνώρισης  του  χρόνου  άσκησης δικηγορίας,  για  όσους  δεν  ασφαλίστηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της  άσκησής  τους,  ασκείται  µε αίτηση  που  υποβάλλεται οποιαδήποτε  χρονική  στιγµή  και  µέχρι τη σύνταξη  µε  καταβολή των προβλεπόµενων εισφορών.
Στην  περίπτωση  αυτή  ο  χρόνος  της  άσκησης,  όπως  όλοι  οι  αναγνωριζόµενοι  χρόνοι
ασφάλισης, είτε πραγµατικοί είτε πλασµατικοί, δεν ανάγεται στο χρόνο πραγµατοποίησης της εργασίας  και  είναι  θεµελιωτικός  µόνο  µετά  την  εξαγορά  και  ολοσχερή  εξόφληση  της  οφειλής για την αναγνώριση.
Συνεπώς  για  θεµελίωση  ή  κατοχύρωση  συνταξιοδοτικού  δικαιώµατος  µέχρι 31/12/2010  συνυπολογίζεται  µόνο  ο  χρόνος  της  άσκησης  που  έχει  αναγνωριστεί  και εξοφληθεί  µέχρι  την  ηµεροµηνία  αυτή.  Εποµένως  ο  χρόνος  της  άσκησης  εφόσον αναγνωριστεί  από 1/1/2011  δεν  µπορεί  να  συνυπολογιστεί  ως  συντάξιµος  για  τη  θεµελίωση των  προϋποθέσεων  που  απαιτούνται  µέχρι 31/12/2010  και  υπολογίζεται  στο  συντάξιµο χρόνο από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email