ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ – Ανακοίνωση για δικάσιμο 07/07/2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβανομένων υπόψη:

της υποχρέωσης για τήρηση των μέτρων λόγω της πανδημίας του ιού Sars CoV2

και του γεγονότος ότι το Ειρηνοδικείο Ρόδου διαθέτει μόνο μία αίθουσα ακροατηρίου εμβαδού επιφανείας περίπου 42,50 τ.μ.,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ότι προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, πληρεξουσίων Δικηγόρων, διαδίκων), θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Α) Το πινάκιο της δικασίμου της 07ης Ιουλίου 2020 χωρίζεται ως εξής:

Από 09:00 έως 09:30 θα συζητηθούν οι υποθέσεις νέας  τακτικής διαδικασίας και οι ειδικές πινακίου 1 – 6

Από 10:00 έως 10:30 υποθέσεις εκουσίας πινάκιο 1 – 5

Από 10:30 έως υποθέσεις εκουσίας πινάκιο 6-10

  1. B) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και αυτοί που μετέχουν στην αμέσως επόμενη από αυτήν θα αναμένουν στην είσοδο. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν εκτός του ακροατηρίου και να προσέρχονται στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά της υπόθεσής τους.

Παράλληλα, με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση του πινακίου και την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να ενημερώσουν την Γραμματεία έως την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου για την τυχόν ύπαρξη αιτημάτων συναινετικής αναβολής υποθέσεων, για την πρόθεση δήλωσης παραίτησης και για την πρόθεση ματαίωσης, ώστε οι υποθέσεις αυτές να προταχθούν στις 09:00.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

Ρόδος 06/07/2020

Εκ της Διευθύνσεως

 

Print Friendly, PDF & Email