ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΩΣ 14/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

 

 

Ρόδος, 7-06-2021

 

 

 

Αριθμός

 

385/2021

 

ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ

 

 

 

 

Αφού έλαβε υπόψη της :

1) την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 Κοινή Υπουργική Απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών –Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 2366/5-06-2021), με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 πμ έως και την Δευτέρα 14 Ιουνίου  2021  και ώρα 6:00 πμ », σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας, μεταξύ άλλων, για τη λειτουργία των δικαστηρίων και ορίζονται οι διαδικαστικές πράξεις που θα διενεργούνται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 πμ έως και 14 Ιουνίου  2021  και ώρα 6:00 πμ στο σύνολο της Επικράτειας,

2)  ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου Ρόδου), αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών (βλ. άρθρο τρίτο παρ. 4 της ανωτέρω απόφασης ) και τέλος,

3) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Ρόδου καθώς και την προστασία της υγείας των κ. συνηγόρων, των συναλλασσομένων,  των  υπηρετούντων γραμματέων και ειρηνοδικών σε αυτό

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 πμ έως και την Δευτέρα 14 Ιουνίου  2021  και ώρα 6:00 πμ, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ι. Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες που έχουν προσδιοριστεί, με την επιφύλαξη των κατωτέρω (υπό στοιχείο ΙΙ. ) εξαιρέσεων.

ΙΙ. Εξαιρούνται από την αναστολή, ήτοι θα διεξάγονται κανονικά:

  1. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα λαμβάνουν χώρα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, α) οι δίκες νέας τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015, β) οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2915/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012, γ) οι δίκες ειδικών διαδικασιών,  δ) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων  που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737,738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά το άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων νομής καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Οι υποθέσεις αυτές θα εκφωνηθούν κανονικά, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε έγγραφης δήλωσης την προηγούμενη εργάσιμη της δικασίμου ημέρα. Σημειώνεται ότι στις υποθέσεις (περ. β έως και δ της παραγράφου 1.), μπορούν να υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021, συναινετικά αιτήματα αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων Δικηγόρων όλων των διαδίκων, κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία (δήλωση) αποστέλλεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) eirinodikeiorodou@hotmail.com, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μμ της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, στη δε περίπτωση αυτή η αναβολή χορηγείται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στην προσδιορισθείσα δικάσιμο και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων Δικηγόρων.
  2. Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας είτε πρόκειται για γνήσιες υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας είτε για μη γνήσιες συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ν.3869/2010 και άρθρου 1 του Ν. 4745/2020, με δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων/διαδίκων. Επίσης, και για τις ως άνω υποθέσεις μπορούν να υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021, συναινετικά αιτήματα αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων Δικηγόρων όλων των διαδίκων, κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία (δήλωση) αποστέλλεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) eirinodikeiorodou@hotmail.com, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μμ της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, στη δε περίπτωση αυτή η αναβολή χορηγείται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στην προσδιορισθείσα δικάσιμο και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων Δικηγόρων.

3. Η συζήτηση αιτήσεων χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών (ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας δικαιοδοσίας [συμπεριλαμβανομένων των Ν. 3869/2010 και 4605/2019]). Τα αιτήματα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών θα συζητούνται,  χωρίς την εξέταση μαρτύρων και διαδίκων, με κλήτευση του καθ’ ου, διά έγγραφων υπομνημάτων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων, τα οποία θα προσκομίζονται, μαζί με το γραμμάτιο προείσπραξης και τις οικείες εκθέσεις επίδοσης, από τους αυτοπροσώπως παριστάμενους πληρεξούσιους Δικηγόρους κατά την προσδιορισθείσα δικάσιμο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί υπόμνημα από κανέναν από τους διαδίκους, η συζήτηση θα ματαιώνεται (και δεν θα αποσύρεται). Συναινετικά αιτήματα αναβολής μπορούν να υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων Δικηγόρων όλων των διαδίκων, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα ανωτέρω. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία έχει προσδιοριστεί κατά το άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, θα παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος θα ορίζει και τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή παρουσία των διαδίκων ή/ και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, άλλως, θα λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί (βλ. άρθρο 83 παρ. 8 του Ν. 4790/2021).4. Η εκδίκαση υποθέσεων συναινετικής εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 161 του Ν. 4764/2020, η ισχύς του οποίου έχει παραταθεί έως την 30-06-2021, δυνάμει της με αριθμό 16737 ΥΑ, δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β΄1226/30.03.2021).5.  Η δημοσίευση αποφάσεων, πράξεων, διατάξεων και διαταγών. ΙΙΙ. Προσέτι, επιτρέπεται:

α) Η κατάθεση, και με φυσική παρουσία, πάσης φύσεως δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των ένδικων μέσων και των αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας. Προτρέπονται, ωστόσο, οι κ. Συνήγοροι, προς αποφυγή συγχρωτισμού, όπως προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, όπου αυτό προβλέπεται και είναι δυνατό.

β) Η κατάθεση αιτήσεων διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου. Σημειώνεται ότι λόγω του προηγούμενου διαστήματος της αναστολής και προς αποφυγή συσσώρευσης υπέρμετρου αριθμού αιτήσεων στη Γραμματεία, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της οποίας θα προηγούνται οι υπό παραγραφή αξιώσεις και θα επιτρέπεται συνολικά η κατάθεση είκοσι (20) αιτήσεων διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη υπέρβασης του αριθμού αυτού (λόγω π.χ. παραγραφής), θα αποφαίνεται ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

γ) Η κατάθεση αιτήσεων χορήγησης κληρονομητηρίων, σύστασης σωματείου και τροποποίησης καταστατικού σωματείου.

δ) Η κατάθεση αιτήσεων επικύρωσης πρακτικών.

ε) Η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.

στ) Η έκδοση και λήψη απογράφων.

ζ) Η λήψη αντιγράφων αποφάσεων, πράξεων, διατάξεων, διαταγών, διαθηκών, σχετικών εγγράφων κλπ.

η) Καταθέσεις δηλώσεων τρίτου.

θ) Η διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας.

ι) Η χορήγηση πιστοποιητικών, με φυσική παρουσία, αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι παραπάνω υπ’ αριθ. ΙΙΙ  α’ έως και κ’ ενέργειες, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου στα τηλ. 2241028885 και 2241022207.

  1. IV) Κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα ή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα θα επιλύεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.
  2. V) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι και οι πολίτες να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον για τη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων υποθέσεων και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με τη Γραμματεία, για δε τυχόν διευκρινίσεις ή ερωτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Ειρηνοδικείο στα τηλ. . 2241028885 και 2241022207.

Τέλος, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ορίζονται τα παρακάτω αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19:

1) Υποχρεωτική χρήση (μη ιατρικής) μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός και εκτός των χώρων του Δικαστηρίου.

2) Απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού διαλύματος το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου.

3) Αυστηρή τήρηση απόστασης προσώπων κατ’ ελάχιστο όριο 1,5 μέτρου.

4) Ανώτατο όριο παρευρισκομένων εντός του ακροατηρίου: δέκα πέντε (15) άτομα (μη συμπεριλαμβανομένης της Σύνθεσης του Δικαστηρίου).

5) Ανώτατο όριο εισερχομένων στους χώρους των γραφείων: δύο  (2) άτομα τη φορά. ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Επιφυλασσόμαστε για την τροποποίηση των ως άνω κανόνων με νεότερη ανακοίνωση ενόψει των εξελίξεων.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία σας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ

 

Print Friendly, PDF & Email