ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΔΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΔΣΡ ΓΙΑ ΚΠΟΛΔ

Εισήγηση στην Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

 

Παρατηρήσεις για το προς ψήφιση σχέδιο του  Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας .

Το Υπουργείο κατέθεσε στην Βουλή προς ψήφιση το νέο σχέδιο νόμου με το οποίο πιστεύει, ότι θα επιταχυνθεί  η απονομή της Δικαιοσύνης.

Ολόκληρο το σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα της Βουλής μαζί με το κείμενο του Κ.Πολ.Δ.

Με αυτό καταργούνται 24 διατάξεις .

Αντικαθίστανται 75 διατάξεις και

Προστίθενται 5 διατάξεις .

Κυρίως επιφέρει μεγάλη αλλαγή στην διαδικασία  στο ακροατήριο ,όπου δεν θα εξετάζεται πλέον  μάρτυρας και καταργείται κατ΄ αυτόν τον τρόπο η αρχή της αμεσότητας και  της προφορικότητας της διαδικασίας, αφού όλη η διαδικασία θα είναι γραπτή.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αντικαθίσταται το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ.

Σύμφωνα με αυτό μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και τα έγγραφά τους.

‘Έχουν το δικαίωμα  να προσκομίσουν μέχρι 5 ένορκες βεβαιώσεις ο καθένας  

Οι αμοιβαίες προσθήκες- αντικρούσεις θα κατατίθενται μέσα σε 15 ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας  θα κλείνει  ο φάκελος της Δικογραφίας.

Οι διάδικοι έχουν  το δικαίωμα  προς αντίκρουση των ισχυρισμών του αντιδίκου να προσκομίσουν  3 ένορκες βεβαιώσεις .

Σύνολο 5+3 = 8  ενόρκων βεβαιώσεων

Μετά 15 ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου  θα ορίζεται δικαστής και στο πολυμελές πρωτοδικείο εισηγητής. Συγχρόνως ορίζεται εντός των επόμενων 30 ημερών ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο ,άλλως κατ΄ εξαίρεση αν καλυφθεί ο αριθμός των υποθέσεων που ανατίθεται σε κάθε δικαστή ,ο ορισμός δικαστή και χρόνου συζητήσεως γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο (δεν καθορίζεται το ποιος θα είναι αυτός ).

Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.  (Δεν ματαιώνεται αν απουσιάζουντα μέρη ) Αναβολή κατά το άρθρο 241 Κ.Πολ.Δ. (για σπουδαίο λόγο π.χ. στο πρόσωπο του δικηγόρου)  δεν επιτρέπεται κατά την συζήτηση.

Αν  από την μελέτη του φακέλου κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή τους προτεινόμενους  διατάζεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο  σε χρόνο όχι συντομότερο των 15 ημερών για την εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστή σε τόπο και χρόνο που αυτός θα ορίσει μέσα στο ίδιο δικαστικό έτος ,εκτός αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων δεν επαρκεί   θα διακόπτεται η εξέτασή του για άλλη ημέρα ενώπιον του δικαστή .

Με αυτή την διάταξη

1.Στερείται ο φυσικός δικαστής χωρίς την εξέταση του μάρτυρα την αμεσότητα της εμμάρτυρης απόδειξης και περιορίζεται η  δυνατότητα του να διαπιστώσει την ουσιαστική αλήθεια ,ενώ δεν μπορεί να κριθεί και να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των μαρτυρικών καταθέσεων. Συνήθως  από μία και μόνο ερώτηση των Δικηγόρων ή του δικαστή στο ακροατήριο  αποκαλύπτεται η αλήθεια  και καταλαβαίνουμε ποιος λέει ψέματα ή αλήθεια.

2. Δημιουργείται κίνδυνος υποβολής μηνύσεων για ψευδορκίες όσων καταθέτουν στις ένορκες βεβαιώσεις ,οι οποίες συντάσσονται με την βοήθεια των δικηγόρων και προσκομίζονται  είτε με γραπτό σημείωμα είτε  με USB(στικάκι) σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στον συμβολαιογράφο χωρίς υποβολή ερωτήσεων. Τι θα γίνει στην περίπτωση που κάποιος κατηγορούμενος για ψευδορκία ,δηλώσει ότι την συνέταξε ο Δικηγόρος . Απλούστατα,  θα κατηγορηθεί ως αυτουργός  ο δικηγόρος.

3.Επειδή δεν απαιτείται η παράσταση δικηγόρου , κατά την  συζήτηση ,ποιος θα εμποδίσει να μεταφερθεί  μεγάλο μέρος δικηγορικής ύλης  σε μεγάλα Δικηγορικά γραφεία Αθηνών ,αφού δεν θα απαιτείται η παράσταση δικηγόρου  κατά την συζήτηση.

4 Δεδομένου ,ότι ή διαδικασία αυτή  θα εφαρμόζεται και στο Μονομελές και στο Πολυμελές πρωτοδικείο θα χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και συνεχής  παρακολούθηση για την τήρηση των  προθεσμιών.

5. Το κόστος της δίκης θα αυξηθεί. Αν ληφθεί υπόψη ,ότι μία ένορκη βεβαίωση έχει κόστος 50 – 60 ευρώ  και θα είναι αδύνατη η λήψη τους  στο Ειρηνοδικείο ,λόγω του φόρτου εργασίας που έχει μεταφερθεί στο Ειρηνοδικείο και της έλλειψης προσωπικού ,θα απαιτείται  50€ Χ 8 ένορκες= 400 ευρώ ,χωρίς να υπολογίσουμε τα έξοδα για τις επιδόσεις, οι οποίες θα είναι  ανάλογες με τους αντιδίκους που θα υπάρχουν . Το κόστος της δίκης θα αυξηθεί υπερβολικά και θα είναι αδύνατη  η πρόσβαση στην Δικαιοσύνη για την παροχή δικαστικής προστασίας στις ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες.

6. Τυχόν ασθένεια η αδυναμία του Δικηγόρου να παραστεί κατά την συζήτηση δεν θα αποτελεί λόγο αναβολής ,ενώ και ερήμην των δικηγόρων και των διαδίκων η διαδικασία θα προχωρεί.Ουσιαστικά καταργεί τους  δικηγόρους από παράγοντες της δίκης και υποβαθμίζει τον ρόλο και την παρουσία τους.

Διατάξεις  της αναγκαστικής εκτέλεσης,που τροποποιούνται  . 

Άρθρο 933:Όλες οι ανακοπές του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. θα συνεκδικάζονται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κατάθεση τους ,ενώ επί των αποφάσεων τους αν αφορούν απόφαση ή διαταγή πληρωμής θα επιτρέπεται μόνο έφεση (άρθρο 937 Κ.Πολ.Δ.) και κανένα  άλλο  ένδικο μέσο.

Άρθρο 958:  Επιτρέπονται  οι πολλαπλές κατασχέσεις και οι πολλαπλοί ξεχωριστοί  πλειστηριασμοί από διαφορετικούς δανειστές.

Θα είναι πλέον  αδύνατον ο οφειλέτης να αντέξει αυτή την πίεση και να αμυνθεί κατά των δανειστών του, αφού το κόστος πολλαπλασιάζεται, διότι θα  έχει πλέον  να αντιμετωπίσει όλους τους δανειστές του ταυτόχρονα .

Άρθρο  975:  Στους πίνακες κατάταξης π.χ.  στις πτωχεύσεις οι τράπεζες  προηγούνται και λαμβάνουν το 65%  του εκπλειστηριάσματος  ακολουθεί  το δημόσιο ,οι εργαζόμενοι  και τα ασφαλιστικά ταμεία που λαμβάνουν το 25% του εκπλειστηριάσματος και το υπόλοιπο 10% μένει για τους υπόλοιπους δανειστές .

Προηγούνται δηλαδή οι τράπεζες των εργαζομένων , του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων ,οι οποίοι εργαζόμενοι ζητούν την αμοιβή από την εργασία τους, ενώ το δημόσιο στήριξε οικονομικά τις τράπεζες  που είναι ανώνυμες  εταιρείες να μην καταρρεύσουν και όταν   χορηγούσαν  δάνεια  τα χορηγούσαν με σκοπό το κέρδος και αναλάμβαναν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Ευνοούνται οι τράπεζες έναντι πάντων .

            Άρθρο 995: Ο αξία του ακινήτου προσδιορίζεται με βάση  την εμπορική του αξία κατά τον χρόνο της κατάσχεσης και όχι  την αντικειμενική του αξία .

Δεδομένου ότι  πλέον οι εμπορικές αξίες είναι  κατώτερες  των αντικειμενικών  είναι εύλογο ,ότι μετά τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο άγονο πλειστηριασμό  και τον επανακαθορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς θα εκποιούνται τα ακίνητα αντί πινακίου φακής .  Αντίθετα οι πολίτες θα πληρώνουν ΕΝΦΙΑ βάσει της αντικειμενικής αξίας. Άραγε ποιόν συμφέρει αυτή η διάταξη;

Μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης με ανακοίνωση του προχτές διευκρίνισε,λόγω αντιδράσεων , ότι αυτή η διάταξη θα εφαρμοστεί από το 2016 λόγω των οικονομικών συνθηκών και μέχρι τότε οι πλειστηριασμοί θα γίνονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες.

Άρθρο 1009: Αν είναι μισθωμένο το ακίνητο ο υπερθεματιστής μετά τον πλειστηριασμό θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση ,οπότε αυτή λύεται μετά πάροδο 2 μηνών από την καταγγελία .

Φτηνές λοιπόν εκποιήσεις ακινήτων ,εύκολες και γρήγορες εξώσεις υπέρ των ‘’κορακιών’’, που θα αγοράζουν σε εξευτελιστικές  τιμές τα ακίνητα.

Άρθρο 1047: Επανέρχεται η προσωπική κράτηση κατά εμπόρων για εμπορικά χρέη .

Διάταξη αμφιβόλου συνταγματικότητας, η οποία καταργήθηκε μετά τον Ν. 2462/97 με τον οποίο κυρώθηκε το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά Δικαιώματα. Αναμφίβολα καταστρατηγούνται με αυτήν θεμελιώδεις  διατάξεις του Διεθνούς και  Ευρωπαϊκού Δικαίου και της ΕΣΔΑ. ,οι οποίες έχουν  ενσωματωθεί και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εσωτερικού Δικαίου.

Είναι εμφανές, ότι οι προτεινόμενες προς ψήφιση στο σχέδιο νόμου διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης τάσσονται προκλητικά και απροκάλυπτα προς όφελος των τραπεζών και κάποιων ξένων πελατών τους στους οποίους αυτές θα εκποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά των ελλήνων οφειλετών τους.  Στρέφονται ευθέως  κατά της κοινωνίας και της ατομικής ιδιοκτησίας , αφού με γρήγορες διαδικασίες θα εκπλειστηριάζονται τα ακίνητα των αδύναμων και οικονομικά εξαθλιωμένων ελλήνων πολιτών και θα οδηγήσουν σε  συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των οικονομικά ισχυρών.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι  οι Δικαστικές Ενώσεις και ο Άρειος   Πάγος  είναι ενάντια στο σχέδιο αυτό.

Πρέπει συνεπώς όλοι να σταθούμε ενάντια σε αυτό το τερατούργημα.

 Η εναντίωση μας σ΄ αυτόν τον νόμο δεν είναι συντεχνιακή. Είναι υπεράσπιση  των ελλήνων πολιτών,  του κράτους δικαίου , της ισονομίας και της ισοπολιτείας.

 Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

            Βασίλης  Περίδης

Print Friendly, PDF & Email