ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β΄ ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β΄ ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – Δηλώσεις Συμμετοχής – Έναρξη εξετάσεων

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και θα διενεργηθούν στην Αθήνα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους.

Για τον ακριβή τόπο, την ημέρα και ώρα διενέργειας της εξέτασης κάθε αντικειμένου θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση.

Καλούνται:

1) Οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αιτήθηκαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων δικηγορικού συλλόγου της χώρας,

2) Οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους εκτός Ε.Ε. που αιτήθηκαν την πιστοποίηση των γνώσεών τους κατ’ άρθρο 15 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων και

3) Οι δικηγόροι κράτους-μέλους της Ε.Ε. που αιτήθηκαν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικώς, τηλεφωνικώς) ότι παραπέμπονται στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, να υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζόμενων αντικειμένων, η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 60€ ανά εξεταζόμενο μάθημα, από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 έως και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022.

Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνει με κατάθεση στον υπ’ αριθ. GR22 0172 0110 0050 1101 0664 543 λογαριασμό που τηρεί ο ΔΣΑ στην Τράπεζα Πειραιώς. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η φράση «Εξέταστρα δοκιμασίας επάρκειας».

Η υποβολή της δήλωσης και του αποδεικτικού τραπεζικής συναλλαγής θα γίνει με αποστολή στο email: epitropieparkeias@dsa.gr από προσωπικό λογαριασμό e-mail των υποψηφίων και στο ΘΕΜΑ θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και η φράση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ περιόδου 2022.

Εφιστάται η προσοχή για επιλογή και αποστολή του ορθού εντύπου δήλωσης:

1) Πτυχιούχοι Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε., που παραπέμφθηκαν σε εξέταση έως επτά μαθημάτων υποβάλουν το υπ’ αρ. 1 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

2) Πτυχιούχοι Ε.Ε. που παραπέμφθηκαν σε εξέταση άνω των επτά μαθημάτων υποβάλουν το υπ’ αρ. 2 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

3) Δικηγόροι κράτους μέλους της Ε.Ε. (άρ. 16 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων) υποβάλουν το υπ’ αρ. 3 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

(Επισυνάπτονται τα έντυπα δήλωσης επιλογής εξεταζόμενων αντικειμένων, ανά κατηγορία υποψηφίων)

 

Print Friendly, PDF & Email