Επιστολή ΔΣΡ για αίτημα αναστολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου

Αριθμ. Πρωτ. 307                                Ρόδος 14 Απριλίου 2022

 

  Προς:

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Κοινοποίηση:

κ.κ. Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου                                                                           

 

 

Θέμα: Αίτημα αναστολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά την έναρξη από  τις 31 Μαρτίου 2022 της εφαρμογής του  Ν.  4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017), λόγω των πολλών δυσκολιών έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, προέκυψε αδυναμία μεταγραφής των εμπραγμάτων δικαιοπραξιών ακινήτων.

Πολλοί  πολίτες είχαν εκδώσει ήδη νόμιμα μέχρι 31.3.2022 βεβαιώσεις μηχανικών για σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, σύστασης ή τροποποίησης οριζοντίου ιδιοκτησίας, δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς και είχαν προβεί στην έκδοση σωρείας άλλων σχεδιαγραμμάτων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λπ. Δεν κατέστη όμως δυνατόν να υπογράψουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές συμβάσεις ή να προχωρήσουν στην μεταγραφή των, διότι μεταξύ των άλλων δεν είχαν λάβει μέχρι 31.3.2022 πιστοποιητικά μη οφειλής ΤΑΠ από τους οικείους Δήμους, ή θεωρημένες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. , αν και τα είχαν ζητήσει εμπρόθεσμα .

Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής, οι πολίτες  που πλήρωσαν για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού, υποχρεούνται να ξαναπληρώσουν για την έκδοση «ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου» , η οποία εκτός από το πρόσθετο οικονομικό κόστος, θα επιφέρει  και σημαντική χρονική καθυστέρηση, αλλά και ταλαιπωρία για την συλλογή της σωρείας των απαιτουμένων εγγράφων, χωρίς να υπολογίσουμε την συνηθέστατη περίπτωση της ανυπαρξίας των σχετικών εγγράφων και σχεδίων στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να οδηγήσουν  αφ΄ ενός στη ματαίωση κατάρτισης μεγάλου αριθμού των δικαιοπραξιών αυτών,  αφ΄ ετέρου στην αδυναμία μεταγραφής όλων των εμπράγματων συμβάσεων και πράξεων.

Λόγω της εκτάσεως του φαινομένου  και των επιπτώσεων του, επιθυμούμε να ενσκήψετε  στην αντιμετώπιση του και να  δοθεί  στους πολίτες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εμπράγματες συναλλαγές τους μέχρι 31.3.2022 εξ αιτίας του φόρτου εργασίας των κρατικών υπηρεσιών, η δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων ακινήτων μέχρι  31.5.2022 βάσει των βεβαιώσεων μηχανικού που είχαν νόμιμα εκδοθεί μέχρι  31.3.2022.

Ευελπιστούμε για την ανταπόκριση σας στην επίλυση του  δίκαιου αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                       Η Γ.  Γραμματέας

 

Βασίλειος Περίδης                             Ανθούλα Καραολάνη

Print Friendly, PDF & Email