ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(427/10.12.2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

Διευκρίνιση : Για τον τύπο της πληρεξουσιότητας θα εφαρμόζονται τα άρθρα 96 επ. του ΚΠολΔ

427.2021-2

Print Friendly, PDF & Email