Καθορισμός Ενιαίου Παραβόλου μετάθεσης δικηγόρων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αθήνα 13.01.2014
Αριθ. πρωτ 2436 οικ
Απόφαση

Θέμα : Καθορισμός ενιαίου παραβόλου μετάθεσης δικηγόρων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4194/2013 “Κ’ωδικα Δικηγόρων” (Α΄208)
2. Την από 14.12.2013 πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αριθ. πρωτ 41/18.12.2013 έγγραφο και
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το ύψος του παραβόλου μετάθεσης, ενιαίου για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας, σε πεντακόσια (500) ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται από τον μετατιθέμενο δικηγόρο υπέρ του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Print Friendly, PDF & Email