Υπ΄ αρίθ. 1619/17/1818543 από 13/09/2017 εγκύκλιος

Υπ” αρίθ. 1619/17/1818543 από 13/09/2017 εγκύκλιος  με θέμα  «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή ─ διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) και  το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. II)»

Υπ” αρίθ. 1619 17 1818543 Εγκύκλιος

Print Friendly, PDF & Email