Κατάθεση αντιγράφων δηλώσεων ΦΜΑ στο Κτηματολόγιο Ρόδου από τους δικηγόρους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση αντιγράφων δηλώσεων ΦΜΑ στο Κτηματολόγιο Ρόδου από τους δικηγόρους»

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε αναφορικά με την ισχύ των αντιγράφων των δηλώσεων που χορηγούνται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423/18-06-2020 Β’) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τις δηλώσεις που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας έως την έναρξη ισχύος της προαναφερομένης αποφάσεως.

Στο άρθρο 2 παρ. 4 και 5 της προαναφερομένης Αποφάσεως Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ρητώς ορίζεται: «4. Τα αντίγραφα των δηλώσεων και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα έχουν ισχύ πρωτοτύπου.

  1. Αντίγραφα δηλώσεων και πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί, από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία έχουν ισχύ πρωτοτύπου».

Κατόπιν συνεννόησης με τον Κτηματολογικό Δικαστή παρακαλούμε να σημειώνεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο στο αντίγραφο της δήλωσης το κάτωθι κείμενο:

«Σημειώνεται ότι η παρούσα δήλωση υπέχει θέση πρωτοτύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Α.1137/2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2423/18-06-2020 Β’)».

Με τιμή

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος

 

Βασίλειος Περίδης

Print Friendly, PDF & Email