Κατάργηση από 1-1-2017 του ενσήμου επικύρωσης

Κατάργηση από 1-1-2017 της εισφοράς του ενσήμου επικύρωσης

 

Με το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α’/236/19-12-2016) στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με το οποίο : «από 1-1-2017,  η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (α’ 164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α’ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α’ 230), καταργείται».

Print Friendly, PDF & Email