ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΘΗΝΑ, 29/4/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α.)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΕΑ∆
www.tnomik.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ
Σας  γνωρίζουµε ότι  είναι  διαθέσιµη  για  τους  ασφαλισµένους  του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
και ΕΤΑΑ/ΤΕΑ∆ η διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους µε
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ΕΤΕ και άλλων Τραπεζών µέσω του i-bank
Simple Pay της Εθνικής Τράπεζας.
Επίσης  σας  ενηµερώνουµε  ότι  σύντοµα  θα  είναι  στη  διάθεση  των
ασφαλισµένων  µας  η  δυνατότητα  πληρωµής  των  εισφορών τους  στο
ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΕΑ∆ και µε τη χρήση χρεωστικής ήπιστωτικής κάρτας
της Εθνικής Τράπεζας µέσω της εφαρµογής Internet Banking.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ i-bank simple pay
Η  Τράπεζά  µας,  στα πλαίσια αναβάθµισης της  συνεργασίας  µας προσφέρει
στους ασφαλισµένους σας τη δυνατότητα εξόφλησης τωνοφειλών τους προς
τον  Τοµέα  σας  τόσο  µέσω  του  Internet  Banking  όσο  και  µέσω  της  νέας
διαδικτυακής πλατφόρµας πληρωµών Simple Pay (www.simplepay.gr).
Το  i-bank  Simple  Pay  είναι  η  νέα  υπηρεσία  ηλεκτρονικών  πληρωµών  της
Εθνικής  Τράπεζας,  µέσω  της  οποίας  µπορούν  να  πραγµατοποιούνται
πληρωµές  προς  όλες  τις  συνεργαζόµενες  επιχειρήσεις  και  φορείς,  όπως
∆ΕΚΟ, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Μη Κρατικούς Οργανισµούς,Εταιρείες Κινητής &
Σταθερής  Τηλεφωνίας,  Ασφαλιστικές  Εταιρίες,  Ασφαλιστικά  Ταµεία  κ.α.  µε
χρέωση  λογαριασµού  που  τηρείται  στην  Εθνική  Τράπεζα,  µέσω  της
υπηρεσίας  i-bank  Internet  Banking.  Επίσης,  οι  πληρωµές  µπορούν  να
πραγµατοποιούνται  και  µε  χρέωση  χρεωστικής  ή  πιστωτικής  κάρτας
MasterCard  ή  Visa,  εκδόσεως  Εθνικής  Τράπεζας  ή  άλλης  ηµεδαπής  ή
αλλοδαπής  τράπεζας  ή  χρηµατοπιστωτικού  οργανισµού.  Η  υπηρεσία  i-bank
Simple Pay παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο.
Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται εύκολα, γρήγορα και απλά, ακολουθώντας
τα παρακάτω βήµατα:
1.  Εγγραφή στην υπηρεσία.
2.  Επιλογή της πληρωµής που πρέπει να πραγµατοποιηθεί.
3.  Συµπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της πληρωµής.
4.  ∆ιενέργεια  της  πληρωµής  είτε  µε  χρέωση  λογαριασµού  που  τηρείται
στην Εθνική Τράπεζα είτε µε χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας ή άλλων τραπεζών.
5.  Η  πληρωµή  ολοκληρώνεται  άµεσα.  Επιπλέον,  η  υπηρεσία  i-bank
Simple Pay παρέχει τη δυνατότητα:
  ∆ηµιουργίας και διαχείρισης προσωπικού προφίλ.
  Αποθήκευσης  των  στοιχείων  των  συναλλαγών,  ώστε  να  µην
χρειάζεται  να  εισάγονται  τα  στοιχεία  εκ  νέου  κάθε  φορά  που
πρέπει να πραγµατοποιηθεί µία πληρωµή.
  Τήρησης και απεικόνισης του ιστορικού των συναλλαγών.
Το  Contact  Center  της  Εθνικής  Τράπεζας  βρίσκεται  στη  διάθεσή  των
συναλλασσόµενων  24  ώρες  το  24ωρο  και  παρέχει  εξυπηρέτηση  σχετικά  µε
την υπηρεσία i-bank Simple Pay. Κλήση στο 181818 από σταθερό ή κινητό
τηλέφωνο (από Ελλάδα) ή στο +30 210 48 48 484 (από το εξωτερικό).
Για  περισσότερες  πληροφορίες:www.simplepay.gr,e-maill:
customer.service@nbg.gr

Print Friendly, PDF & Email