ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΝ -ΤΕΑΔ ΑΠΟ 1/1/2017

άρθρο 39 του ν.4387/2016.

Όσον αφορά στις προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 4114/1960
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του Τομέα
Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ για το διορισμό τους σε έμμισθη υπηρεσία ή σε θέση
άμισθου ασφαλισμένου ή για την προαγωγή δικηγόρου στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο
(παρ. 1 εδάφιο δ, ζ και θ αντίστοιχα), οι εν λόγω εισφορές καταργούνται από 1/1/2017
και την εισαγωγή του νέου τρόπου καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών των εν
λόγω ασφαλισμένων βάσει των άρθρω

Print Friendly, PDF & Email