ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ