ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ ΝΟΤ ΑΙΓ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 4,
85100 Ρόδος
Πληροφορίες: Νίκος Φλεβάρης
Τηλέφωνο: 2241077305
Fax: 2241032819
E-mail: flevaris@kafka-rho.gr

Ορθή Επανάληψη
Ρόδος, 27 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 3118
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση σε Νομικούς εκκρεμών υποθέσεων του
Κέντρου.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
β. Του Ν.3329/2005 άρθρο 15 παρ.3,4 «περί αρμοδιοτήτων των διοικητών Μ.Κ.Φ.»
γ. Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες »
δ. Το π.δ.118/2007 «περί προμηθειών του Δημοσίου».
2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 περί δημοσίου λογιστικού και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις του ν.4194/2013 ΦΕΚ 208/Α΄/29-9-2013 «Κώδικας Δικηγόρων»
5. Το γεγονός ότι υπάρχουν σχετικές πιστώσεις στον Π/Υ έτους 2018 του Κέντρου.
6. Την υπ’ αριθμ. 35/25.10.2017, Θέμα 21ο απόφαση Δ.Σ. του Κέντρου.
7. Την υπ’ αριθμ. 6/01.03.2018, θέμα 3ο απόφαση Δ.Σ. του Κέντρου.

Ζητούμενες υπηρεσίες:
– Δικαστική συμπαράσταση της περιθαλπόμενης του Κέντρου Β.Ε. η οποία μετά τον θάνατο του πατρός
της το 2011 δικαιούται ποσοστό από την σύνταξή του. Το ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ ζητάει αριθμό λογαριασμού με
πρώτο όνομα της περιθαλπόμενης. Επειδή η ανωτέρω πάσχει από νοητική καθυστέρηση οι τράπεζες ζητάνε
δικαστική συμπαράσταση.
– Εκκρεμείς δικαστικές περιπτώσεις ανηλίκων περιθαλπόμενων του Παραρτήματος Προστασίας του
Παιδιού ως κάτωθι:
1. Τ.Κ., για να συναφθεί αναδοχή χρειάζεται:
A) Να τεθεί υπό Εποπτεία και Εποπτικό Συμβούλιο
2.Κ.Β. για να συναφθεί αναδοχή χρειάζεται:
A) Να γίνει αφαίρεση της γονικής μέριμνας.
Β) Να τεθεί υπό Επιτροπεία και Εποπτικό Συμβούλιο.
3.Χ.Μ. και Χ. Μ. για να συναφθεί αναδοχή χρειάζεται:
A) Να γίνει αφαίρεση της γονικής μέριμνας (έχει γίνει αφαίρεση επιμέλειας)
Β) Να τεθεί υπό Επιτροπεία και Εποπτικό Συμβούλιο.
4. Τ.Σ. για να συναφθεί αναδοχή χρειάζεται:
Α) Να γίνει αφαίρεση της γονικής μέριμνας (έχει γίνει αφαίρεση επιμέλειας)
Β) Να τεθεί υπό Επιτροπεία και Εποπτικό Συμβούλιο.
5.Ζ.Μ. για να συναφθεί αναδοχή χρειάζεται:
A) Να γίνει αφαίρεση της γονικής μέριμνας.
Β) Να τεθεί υπό Επιτροπεία και Εποπτικό Συμβούλιο.

6.Τ.Π.: Έγκριση αναδοχής με δικαστική απόφαση.
Κάθε νομικός μπορεί να αναλάβει μία υπόθεση.
Ο νομικός που θα αναλάβει την εκάστοτε υπόθεση, αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, θα
συνεχίσει στις διαδικασίες της αναδοχής εφόσον αυτό κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του
Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α.
-ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Σε ότι αφορά τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες σχετικά με την δικαστική συμπαράσταση
(προσωρινή και οριστική) για την αμοιβή σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όσα καθορίζονται για τα
γραμμάτια, επισήματα, κ.τ.λ. στον “Κώδικα Δικηγόρων”,
Η προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 10/09/2018 στο γραφείο πρωτοκόλλου του
Κέντρου.
Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα για την έκδοση του οποίου απαιτούνται:
– Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
– Αντίγραφα των γραμματίων, επισημάτων κ.τ.λ. που σχετίζονται με τις δικαστικές ενέργειες.

 

Print Friendly, PDF & Email