ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Νέα τροποποιητική ΚΥΑ υπ’ αριθ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 (ΦΕΚ τ. Β’ 586/13.2.2021) στην οποία ορίζεται ότι στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/ 10.2.2021 ΚΥΑ προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους».

Print Friendly, PDF & Email