ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ 8/2/2021- ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

ΦΕΚ τ. Β΄ 341/29.1.2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρί-ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε-βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

diorthosi_kya_29.1.2021

Print Friendly, PDF & Email