Νομοθεσία 2012

ΝΟΜΟΣ 4093-2012-Εγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016.Eπείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμου 4046-2012…word

ΝΟΜΟΣ 4092-2012-Κύρωση της από 6-9-11 ΠΝΠ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4077-2012- Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055-2012…word

ΝΟΜΟΣ 4075-2012-Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων…word

ΝΟΜΟΣ 4072-2012-Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας

ΝΟΜΟΣ 4070-2012-Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Εργων κτλ.

ΝΟΜΟΣ 4067-2012-Νέος Οικοδομικός Κανονισμός…word

ΝΟΜΟΣ 4065-2012-Τροποποίηση του ν. 3213-2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών-δημοσίων υπαλλήλων-υπαλλήλων ΜΜΕ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4062-2012- Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4061-2012-Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4057-2012-Πειθαρχικό Δίκαιο…word

ΝΟΜΟΣ 4056-2012-Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις…word

ΝΟΜΟΣ 4055-2012-Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής…word

ΝΟΜΟΣ 4053-2012-Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4052-2012-Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής ΑΣφάλισης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4051-2012-Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Mνημονίου Συνεννόησης νόμου 4046-2012…word

ΝΟΜΟΣ 4050-2012- Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4049-2012-Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4048-2012-Ρυθμιστική Διακυβέρνηση Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης…word

ΝΟΜΟΣ 4047-2012-Κύρωση ΠΝΠ-Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του μεσπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομής πολιτικής 2012-2015 κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4046-2012-Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ. της Ελληνικής Δημοκρατίας κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4043-2012-Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4042-2012-Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-διαχείριση αποβλήτων…word

ΝΟΜΟΣ 4039-2012-Δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4038-2012-Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015…word

ΝΟΜΟΣ 4037-2012-Ρύπανση από τα πλοια κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4036-2012-Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά κτλ…word

Print Friendly, PDF & Email