ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Οργανωτική Επιτροπή

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων

Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου

Ρόδος 26.10.2015

Αριθμός Πρωτ: 4

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων

Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου

Κωνσταντίνος Σαρρής

            Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρ. 3 § 5 της με αριθ. 67514 οικ/14.9.2015 (ΦΕΚ 2014/16.9.2015, τεύχος β΄)

Ορίζουμε

Επιτηρητές για την διεξαγωγή Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015 Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, τους δικηγόρους του Δ.Σ. Ρόδου Βασίλειο Καταβενάκη του Μιχαήλ και Ιωάννη Πάππου του Εμμανουήλ.

Ρόδος 26 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Σαρρής

Πρόεδρος Δ. Σ. Ρόδου

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

από το πρωτότυπο στο οποίο

έχουν τεθεί οι πρωτότυπες υπογραφές

Ρόδος 26.10.2015

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Διακοκολιού

Print Friendly, PDF & Email