ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ΕΩΣ 31/7/2021

Αριθμ. 32673
Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών – Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 έως και 31.7.2021. (ΦΕΚ 2784/29.6.2021)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ 31-7-2021

Print Friendly, PDF & Email